Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/415

Այս էջը սրբագրված չէ


- 125 -- Ա" գկ։^ «է լէ ՝*այտ Հր ԳՊէ^^Ք.

գնաց » . >

ՀորգեֆսիսՀյի գպրոցը է նեղա^

նարինջ ոիրեչի քՀկչքմանս, յանցանք քը իմս չէ է ամիս մայր ու ագ.

քիկ Ազն չափ հեաս կռուէք ցան , այն չափ պսՈԽ/ցթթ կանչեցիննախաաաեցֆն, այն չափ լացինու ողբացին * Ոշնչափ ասւնը վեր ի վար Հբին » «ք Փ» աեֆՕւաո թէ ինչսքէս նի^ Հ*»բցձբ եՀ.ըբթ ՀԸբին՝ վերքապէս Հա^ լանութխնր բկբն կ ս աոփն » •

սԷըաէԼ կաոր կաոր եղաւ • բայց իր բարեկամին վիճակին վրայ գթաըւփ% ա^ ոանկ ըոաւ անոր • ՝

-- Հ^ուգձսԷլ աղբար ք Հոոմի Հին

հեղինակները կարիճ մաբգու. մը Հրաշաչք, քաֆութխ֊նները կը պաամեն , որուն ա^ նունն Է ՀերակչԷս* Աս մարգը անանկ բա^ ներ ըրեր կ • որ չկարծելու բան եր են • ժարւեր ճղքեբ կ է գեաերու ճամբաները փոխեր Է $ կաաաղի գաղաններ սպաններ

է» ^•թը դվի*»վ վիշապի Վիգը

քախեր Է • բայց աս Հեղինակներէն ոչ ոք գրաձ է թէ Հերակւէս բ ոլոր կենացը մէէ մէկ՛ անգամ մը գոնէ% կնկան մը Հղլրւխը քախքախահ ըլըոյ % Հ\ւրեմԼ Հեբակշեսի չը^ րաձ բանը մենք ինչսղէս կրնակք ընելէ յ^իրագ ամոլր րոնէ • յուսակք որ բանե^ րը ան ասաիճանի գէշ^ չեն երթար որչափ որ աոաքյձեղի սաորագրեր էի ♦ ես ան ա֊

Օւցւէւշտճ ԵV