Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/418

Այս էջը սրբագրված չէ


- 126 -ներուն պէս ♦ ես միայն բամբակէ կարճ զգեստովլ մը մնացեր եմ*» ոլ գլխարկ սւ^ նիմ*է ւ»ձ • ամըչնալէս գեւիին

կ՝անցնիմ\ ե. քանի Որ ասանկ իեղճ զգճո^ տո4– դՒս հա տեսնամք աչքեբս գեաքն ի՚էՀյ նարՀած կը քաշեմ** թունաթափ ու նիՀար բան մը գաըձեը եմ*( ե. նոբէն կը զոլրցեմ* անշուշտ կը Հիւանգանամ*, ոիրելի մԽյբ * թէ ոբ ասկէ եպքը քիչ մը աաեն աԼաեո&կ ամենէն արՀամարՀուելու ըլլամ\ կար գալու Հեա եմ՝♦ ճ. անանկ աղէկ՝ կը պաբեմ՝ւ որ ը*լոր –էդէիկ՚եերը վրաս կը նախանձին •

ֆարեներս Հօրս աայիբ ա "՚ ւ1, •

Օ*եօւ/, Հաւատարիմ՝մինչե. ցմաՀ՝ V ՚՝

ԱէԺԿդ

ԵՒԳՈքՕԻՈ ՖՄՍ Ո-ՈՒձՄԱէԼ–

Ս՛այրը չհամարձակեցաւ այս նամակն Էր^ կանը ցուցընելու • \Հկսաւ իմանալՈԼ աես^ նալլ ՀՀ է լք ման սին գուշակածներուն՛ ճշմա^ բիտ ելլալուն նշանները • քծնոգ Ու ՝թեյ թեւսոլիկ կերպ մը րոլոր նամակը ծայրէ Գ հայր բոնած էր . իսկ վերքի աոզը սիրոյ՝ նամակի դարձուածք էր * ՀՀտ՚ա տրտմեցաւ, կնիկն ազքըկան անունը էի ոխ ուած աեմնե^ լրաէֆ ե. շատ մամըտալէն եպքը1 վեբՀապէո միտքը գրաւ որ \յւգղքսիա ան ո էն լ* Ս^ս1» քային գաղգիարէն թարգմանութիւնը պի*, տի ըլլայ • ԱդՀկանը վրայ ունեցած գու^

Օւցւէւշտճ ԵV