Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/420

Այս էջը սրբագրված չէ


- 198 -

Հայց եկուր՛ ^՚1^1^ մեձպքպյլ կը– ա/օաձնաբ ^ Հանգսսմե«ա բերն ալ մէկաեդ* ի՞նլպիաիշըսէր բմիշ^ կը երբոր աեսնար դֆիսքան ըսա վերքին նորելսւկձեինինշպէս* որ՝ պէպք կ գուած սըգոլած* դլուխը ՀաաՀը ՝գը*ձհ \ խօսուածքը գարձոասծցձերաէ^ երեֆ/ն* ալ Հիշա թեթԼ Հպիամը* ՊՒՓ սպչկան պ»ոփն խորըքու պիաիչաեոնաՀր ապականութեան սերմեբուն ֊ ՚բսա՝սնիչլէ * ^նշուշա աս պլսպկ^Հպիաի /^ք > ^ Տայըը՝ աղջկան երթաշոա ծածակ

ըսեր Էբ իրեն … <

շչօբմիս %– չըշըաձլ թէ Հանգոաեան գաոնալու ըլլաս ն1Հ կամ՝ապուշ կսոքաֆէՀ, աիասէբ ըլլաս * վասնպի թֆ ոը փկլք^ոնա բժիլկն աս պակասութխննհրէն մէկը ^ բագ աեսնայ , հայբգ մէյ մ՝ալթյ*գ չա*պ* որ նոբէն երթաս » »

\Լ/ս խոզքերը Գֆպոսյթ, աՐաթԷն շէին ^ լած • էւ շաա անգամ՝ իր ընկերներովը ծաղր ըրած կր ղբմիշկն որ ամէն բանի ւ®^ կը խաո-նուէր , ձ. միաբան գանիկայ

խաբերու գիւաը գաեր էին ♦

Վեբքապէս սր մը , ճաշին եպքը ք քան երեկօթի»ք գպրոցէն գարձաւ խանութը մօրը Հեա մէկաեգշ^ պ» իրեն լ*նգ Ա||էւ»ձ Գ՛՛՛տեր էր * Ա/1^^ մեր ճա%չցաե կիզքան է * ԱՏ$աարակղլս արիշյմը պիաի ըլլայ • պաբղ ու անպաճոյճ ղգեսա մը Հալ,

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ