Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/425

Այս էջը սրբագրված չէ


- 433 -

Գթքձփթկիգզէ/ը Նեաեց

•ոճ ոասաիկ գոգ մը եկ*ա, \ վրան > աչռ+ըները կասկարմիր կարեցան ուրոըՀկած կընպչէբ ւ ի^սկ,դխ ^տքԿէ՝ չՀամրերեէրվլ վեր *թրցէաւց գաւՀւպանն «ւ սպառնալից ձայնուԼմը գո»

ճ% • …….

^ *ձկՀէէ^թր+լա*քոբթ , ես Հիմա ոսկըր^

նկէգ կսստաեմ՝որ Հառկընաս» « * .

ք\այց դա լագանը գեռ չինքեցռլցած

Սրինակս^ռիէւձիպԷո կատպզութեֆէն ՔԷՈ* ռսգաԼ յվեր՚ ցասղրեց , յԼս^աթգռակ մը աա^ նելը փ մաիդՀոՀն վրայ՚^եաեքՆ ու. դանիկ սա գռնէնգռւրւ*վըընւիելըմէկրրաԿ, աԽսնց Հսօսելու^իսկ 4\ամանակ թոդլսյւ, անոր ■* է«ոէ քրգա֊դր Գ՞քքՀց է ՝ քյէ* բաբկութեձէն գոՀըգղաԷ ասնգոքվսէֆ. վերելաւոըեբթպչ իր գա*ձվ(ներյր գան՚սլ էկբկար աաեն Է ՝ի վիր \\քփնաէլ սիրա չիր, ըրած պգսփ յան^ գիման ո^թխն մըն ալաՈդու անոնց * րայց՝ Հիմա անանկ ՝աաքցած էր՝ որ կը դգար սրակն թէ կրնար ադէկ մը երեսնին աաէ իրենց բռնած անվայել ճամբան • \յքք*որ՝ իաՀցերնին մաաւ, գ աեյււաւ, որ անսքտ ինչ^> պէս որ, պէլպ» . էր նէ գար դարուած էին գ մէկն իբենձՀովանեակը ձեոքը , միւսն՝ իր զ աււադանըգ ՚ քւ կ*ըսէին թէ զուարճալի ըն^ կեըոլթեպե մը Հեա <1|րիւսսէլ կ՚երթային ոլբոփ»անՀթդՈՀ. * Հայրերնին աստ՝՛ու. արս դա բացի յանդիմանութիւնն եր աուաւ. ի*

րենց* 1**»յց Կտրելէ չէ սաորազրել

թէ ազսՀքն ինլ աստիճանի աբՀամսւրՀու^

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ