Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/427

Այս էջը սրբագրված չէ


- 135 -

չաւիը կայէ \\ըտեգէն գուրս սքիաի չեչլս/ր . Լւ թէ Տէր Հիմա աս վայրկենիս աս Հանգիր սի գգեսաները չՀանԷք վրաներնէգ » աո֊ ,բիս աակ սէռաձ՝ երկուքնուգ ոսկրներն ալ կը քսւի/քաիսեմ՝ » *

խօ ոքերունբարձրաձայն սկսան խրն^ աալ երկու երիաասարգներր , Լլ Հայրեր^ նին իմացաւ որ իր վայրենաբարոյ ար^ ղսւքներն իրեն կաւ/րն ալ Հրամանն ալ կ՚արՀամարՀԷին ւ (|՝անլ գաւակը յան^ գըգնաբար գէպ ՚/՛ գուոը քալեց ու րրո^ նութեաւ/բ ուզեց բանալ զայն *

|՜^նանկ աՀաւոր աեսարան մը բացուե^ ցաւ Հոն ան աաեն , որ գրիչնիս աո.աք չեբթաբ ս տ որ ա գրելու ճւ աւելի ագէկ֊ կը ոեպեԴտ լոձ քբ անցնելու ա

Գանի մը վայրկեան վերքը §ուլիոս եւ Հոբգենսիա գաւն էն գուրս ելան• երեսնուն կաբմրութենէն ու գգեսանուն ճըմըոթքե* լէն կը աեսնուէր որ կոիւը սասաիկ եգեր էր . բայց իրենք արՀամսւրՀոգական ժպխ աովլ մը ծիծագելովՀ ելան գացին իրենց լ/նկերութիւնր գտնալու է

յ\միս մըվիրքր շաբաթ օր մը %ան քք"՛^ մաէլ խանութին ներսի խուցը նստած 9 Հաշիւները կը գրէր մեծ տետրակի մը մէքյ և. կէս ժամէ մը ի վեր էր որ իրեք փողի վը, րայ 1լ աշխատէր կը յոգնէր ու ճակատը կը շփէր ք ոբովՀետե. Հաշիւը ճիշգ չէր գար է էՐալ ան միքոցին խուցին գուոը ըացուեցաւ » ու մարգ մը երկչոտութեամբ

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ