Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/428

Այս էջը սրբագրված չէ


- 136 -

ներս մտաւ. « աՈսնրավաճասը զաղւմձէնբէն վեր ցապքեց «է սասաիկ աւշաղրսաթեաակա մլI նսր եկողին վրս& կրնոցէր֊ւհ աանՀք րաա. ակք արաաբեբեղու է ՛կերս ման ոգին կ կ բանքը Հխձեալ ու նիՀաբցքաձպ» թափ ք մաղեբր խոանակ ֆգգեսսձ*երր սիլ* աատւ*սասլն * Հ+էՒՀ^^Բէ*՝* քււ4»Հէ

անանկ որ կարծես թկ մուրացկան մըն^ջը որ ոդորէՐաՔխ-ն կըխնգրէ* մաէլ սկգբան չճանչցալ "ՎՔՕ^Ժ՞ ^ աաբրքբոլթեաա/բ կր կշււէրաքԽնխրոց բայց, ղիմևւցինն սցըլցլեցալ * 1ւյա*բաե Խնումէն երկու, կաթիլ արցունք սաՀեցաւ. * > Ա4# աաեն */անբավաճաաը -

— « \ե*ինաէլ աղբոթր, ՀարցՈւՀ՜. սրագ, կերպով մը, ինլ կուպեո՝ ինԱՀ. թկ աար նորէն ոաակ փոխ ուգեըՈ. եկաե նէ $ Հանգար ա աեգգ. դարձիրսեպէ ■ թէ^ եա Հոս չեմ*է * . *

-՝ ֆան ^/ուզմաէլաղբսլի, .պաԽասիաա± նեց միւսն Հաոաչեըւվյ ոլ՚սաակ փախ ղեչո^ Լ ոլ ալողոբմութխն խնգրեըււ Հոլ* մար եկեր եմ՚քեզի • Հեէ որ գիսձեսցիր թէ՛ ինլ ասաիճանի թշուաո եմ՝, չՀիր մերմէր գիս • րոլոր աշխարՀք կ՝արՀամարՀԷ ղիո> ե. ոլ իսկ ան մխիթարութիւնն ունիմՀւոը կարենամ մէկու՝ մր Հեա խեղճութեանս վրայ խօսիլ։ հարեցի ղքեգ , %ան մակ լ > ր այց գու աաենզք բարեկամս էիր անոր յիշաաակին Համար րԱայ • գ*նէ՝ Հմի քքսմաՀբեր–գիս ա ։ –՝1՛ 1

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ