Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/429

Այս էջը սրբագրված չէ


- 157 -

||՚ա ն ր ա վա ձ ա ուր Հասկրցաւ որ իրաւցը^ նէ խղճալի ու սրտաճմլիկ կարօտութեան մէք ինկեր էր իր Հինբարեկամր . մարեցաւ սրտէն անոր բրած սթռքի խար է ութ Լ ան յ իշա ա ա կր , աթոռ, ւ/ը առքե. քաշեց , \\(՚Ի–՛ Նաէլի ձեռքը բոնեց , ու րսաւ •

- ,Հ< տեսնամ որ թշուառ ես > բարե^ կւսմս ։ տեսարանը ամէն առքի բանե^

րը ւ/ոռցընել տուաւ ինծի ։ *Հ^ստէ կ՛՛աղա^ չեւՐ ե. ըսէ ինձի թէ ինչ կրնամ՝ ընել քե^ ղի է Սի վախնար է ըսէ Հաւ/արձակ • ինչ օգնութիւն որ պէսղր է նէ կ՝րնեմ՝, մէկ ագի կով ւՈւաւ1 ալն է ։

. -|ւյՆւլրելիրս աս է միայն քեզմէ՝ որ թող

էոաս ինձի սբտիս վշաերը թափելու առ^, ջեղ ու թշուառութեանցս պատմութեամԼ, րը .րիչ *էր զովանալու է խարիներով Հետգ չտեսնուեցար Հ^ուգմաԷլ* ուրիլբա^

%ի Համար չէ , բայց եթէ յանցաւոր րլըս֊ լուս Համար է \ճ" կ այս օրուան օրս որաէ^ ՀետԼ ան վիճակն Հասեր եմ՝ որ պէտք է Հայրենիքէս Հեռանամ ու թափառական ք/արգու մը պէս երթսս/ օտար երկիր մը բոլորովին քաշեմ ղլուխս ք անոր Համար ուզեցի նախ մէյ մը քեզյքէ թողութիւն առնել ։

- դժրադգ ես , կր տեսնամ ես ալ *

պատասխանեց մանրավաճառը սիրտն ե^, լած ք ԲայՕ էԱնոր Համար Ի՚նչ^ Հարկ Է որ Հայրենիքդւ թողուս Հեռանաս ։ ՀԼյսչափ զիս ագաՀ կը կարծես . ես բարեկամիս վը^

0ւցւէւ26ճ ե^ ՇօօջԽ