Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/430

Այս էջը սրբագրված չէ


- 138 -

րայ կեակքս կր գնեէՐ՝ թող թէ սաակս . Նոբէն կր գուբցեմ՝% բսէ ինձի ինլոբ պէսյբ է $ որպէս զի բարեկաէ/ութեանս անկեալ^ ծութի։ ՚ե՚ե աս աութոէիկաբենամ՝ ցուցընել։

- 1|՚օրՀնեմ զ\^սաուաձ , գուրցեց նա Է լ երախաագէա ձայնուի մր , էլօրՀնեմ որ քսրկեց զիս Հոս՝ ՛Հեր Փին ան^ գամ՝ մխիթարութիւն աքը գանալու ։ Դփւո^ նաս | ազնի ւ բարեկամս » որ աարիէ մր ՝ի վեր աս աո.աքին ան գամն է որ ուրախու^ թիւն կը զգամ՝• փաոք Աօտ/ււ^ոյ * ք *՚չյյչյ մասիկ գիր ըսելուքներուս , և֊ ան աաեն կը աեսնես որ բաց ՝ի կարեկցութենէ ան/րւյ բելի է ուրիլօգնութիւն ւքր ինձի ընել։ . . . Գիաես թէ ինչպէս անխելք ութ Լ ամր խեչ^ քըս փչեց գաղղիացիի նմանութիւն աոնե^ լու. • խար Է ա թ Լամբ ու սաութեաւ/բ ուղե^ ցի Հարսաանալ $ ճւ երկայն աաենուան աշ^ խաաութեամբ դիզածս կորսնցընելու աանգին մէջձգեցի զիս « ՀՀայց առակը այ դէկ Կ՝Ը"հ • ալելի աղէկ է ձեսքգ մէկ թըո^ չրւն մը ունենաս 9 քան թէ եօթը Հաա՝ գուն մէք^է ՛կկուը նայէ որ ես գոՀ չեղպլ խարգախութեամբ արուեստս բանեցընե^ լուս ք Հապա ուզեցի որ իմ*զաւակներս ալ գաղղիական ըսուած քաղաքակրթութեան թոյնէն խմեն ։ |Լ*ւ եղաւ աՀաւասիկ Որ իմ՝ թչուառութիւնս լրացուց « թէ որ ես իեբեգա աղջիկս գաղղիացի երեկօթիւք գպրոց մը խրկած չըլլայի , գեռ ինչուան այս օրուան օրս \^բինաէլ աղբար մնացած

Օւցւէւշտճ Ե^ ՕօօջԽ