Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/431

Այս էջը սրբագրված չէ


- 139 -

Կ՝ըլլայի * * * Րա./ս Ի^չ է » Ո՝՚"֊ղմաէլէ

գոյնգ կր նետէ ք գոզս/լ կր սկսիս *

- քՀան չկայ ♦ առաք աար խօսքգ •

| մի աքս \\ի սբային գնաց > որ նոյնպէս գաւլ,

, գիացի երեկօթիւք գպրոց մր իսրկած ենք ւ

I -Հանէ կ ՛ա ղչսչ1/ բարեկամս , Հանէ•

I որչափ կրնաս նէ շուա կանչէ . դի ան աս

^ որ աուն գալու. բլԸ՚՚յ նէ* պիաի չճանչնաս

I դՒ^՚բռ •

- էօ կարծեմ՝ թէ իրաւունք ունիս . | բայց Հիմա խօսքգ առաք աար ւ

ւ - \յՐԲոՐ աեսայ որ բաներս ձախորգ

| կ՚երթան | ուգեցի ճաւ/րաս փոխել ու աու^

I ^ 2րլր11 բոնել* բայց գաղւլիական նորա^

ձէւ գասաիարակութիւն առնոզներուն Հա^, մար ոլ Հայր կայ , ոչ ւլաւակ ։ էյ« "՛Բ֊ էլոցս ծառան եղչսյ է անոնք իմ տէրս • կերան , իսմեցին , խագսւցին պարեցին մինչե. որ ամէն բան լչքրնցաւ • բայց ան^ կէց վերքն ալ իրենց չս»ր ճամբովր գացինք պար աքեր բրին ե ունեցած ս չունեցածս ւսմէն բան ծախեցին է ե. երրոր անոյշ կեր^ պուիմր կր խրատէի զիրենք* խենթ կաման^ խելք կր կանչէին զիս * \\%՚մլէց ամիս մր ա^ ռաք նայէ թէ ինլ ըրին ինծի . • . անանկ գար կին ծեծեցին զիս > որ երեսս բոլոր ա^ րիւնոաեցաւ ։ էրքերէս անկոդին ինկայ• ասոնք ոլ Հոգացին զիս ե ոլ քուիս եկան * կարծես թէ մաՀս կ՚ուգէին » *

&այնն բնգՀատեցաւ % տյն^ չափ՛ սիրտը կր կտրրտէր պատմածներէն է

Օւցւէւշտճ