Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/433

Այս էջը սրբագրված չէ


- ա -

թեանգ յաքալըֆւթեանն Համար գաւաթ մր գինի խմե՚կք • գեո. գինետանս մէԼ աաս^ նրմէկ պարսւան գինիէն քանի մըշիշչմնա^ ցս՚ե է * նսաէ » աէլդ ու "իր**

Փ^^գխոէ ս սա մհր դիմաց էն անցնթգ էօ^ Գ*յ՝ գհաին մէքէ ն որչափ Հոլրկ՝անցնի աս^ թսւահվ՛ մէքլ* գժրագգթլթիւնր շոլաով կոլգպյ մարգուս գլուխր» երրեմե

եքքանկւգթիՀնն ւթէ չկարծած աաենգ կոլ գայ ն *

Ա» րսաւ ու գինեաունր վազեց , ե քա^, նի մր վայրկենէն գարձաւ . երկու գաւաթ գրաւ սաոլին ւքրայ * ինչուան րերանր լե^ ցուց ք ու րսաւ բարե կա մին .

- « Սրինաէլ ազրար , աՀա աս գա^

լաթս ճաէ/րու յաքոգութեանգ ու աաւոզքոլ^ թեանգ Համար կր խմեմ։ է՛ նայինք ինձմէ րան մր չրնգունեցար նէ յ գոնէ րսէ աես֊ նամ թէ որչչսւիի կ՚եյլայ պարտքգ , ու ինլ կերպով միաքգ գրեր ես վճարելրւ զանոնք . պարգ աշիսաաանքովմարգ շաա րան չկրր^, նար ձեոք ձգելէ երբոր վաճաո-ականու,, թիանչրնէ*

֊ էս ալպխռեմաս րանս • րայց խրգճ֊ մապնքիս Հանգարաութեանն Համար րեր^ նիբ Հ***ցր պիաի կար եմ՛՝ որպէս զի քիչ^ քիչ,պար Ոքերս վճարեմ\ ե. յուսամյԱս^ ՍՀթլդսծ՝ որ թէ որ կեակրս գեո. երկընցր^ ն ելբւ րԱսց > կարենամ վերքապէս րոլորո^ վին սյարելու զանոնք. . . կարծեմ թէ քսան աարուան մէք^վեց Հարիւր ֆիորին֊կրնպյ

մէկգի գք՚֊էւ՝

ՇօօջԽ