Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/434

Այս էջը սրբագրված չէ


- ա -

- Հ-լաէաացքէ ֆիորին .

- ♦ ֆիորին. Ա^ւի կ, պար աքս ք բայց աունս Ջախուեցաւ* նէ% կաոր մը բան կրցայ վճարեչ*

- Ս՝^/ մ ալ քսմեկ, , ադբար . ալ կ՝ եր Լայ որ այսչափ սաակ կբնաց

մ՝արգ վասաըկիլ• անկէց վերքը յուսանք որ աղսքնեբդ ալ օր մը ըսւնան ռւ*%ղնեն քեցի . որովՀեաել առակը կ՚ըսէ թէ իմփսս^ աութիւնը աար իրէն աս աք չգար մաը^ գսւսէ Հայց մեկ գինիին հեա թւսթխկա֊ բան աքը չունիքգերթամ%քիլ մը անոՆշխ, էջէն բերեմ՝» • ւ՛

ֆաէ» ք^ուդմաէլ բաասկան ուչացա*ւ դառնալու , որչափ որ գացաձ բահին Հա֊ մար ժամանակ պէստ չէր ա կբբորգսփբձաւ ու. անուչեղէնները սեղանին վրայ գրաւ, , չուրք^կեբպոաիմը ըսաւ, կօշկակարին • . . ւ

-* \1բ&՚աէլ "*ղր՚»ր » բարեկամ՝ըլըպս

ցուցընելու Համար կ՝ոէգեմ՝պղաի օգնու^ թիւն մը ընելւ քիէ մր փոխ սաակ սագ ճաա/բոբգութեանգ Համար • ե. որպէսգի ժամանակաւ չյիոթութիլննեբ չելլան ա. Հա ես սա գրուակքը սրսաբսաաեցի> սաոլ րագրէ աակը որ պարսքքգ ճանչնաս « րպյց որովՀեաե չեմ՝ ուգեր որ եօթը ութը ֆիոա րինովյճամբաչելլաս ու նեղութիւն քաշես սաակի քիչութեան կողմանէ 9 աաւանց\դը^ բուաձքր կարդալու սաորագրէ % որպէս դի սաակին չափին վրսց գմոլարսւթիւն չը^ Հասնես ւ «

Ըւցւէւ26ճ ԵV