Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/437

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ «445 -

ոըովՀեաե պայման մը գրուած չէ աս ձեա+

քի ԲդԲՒ» ՝*հԼ՝ քիլ քիլ Կռ գ-րկնե*

ինծի առած սաակգ • ր այց գիանսԽ առֆի խենթութիւններգ նոբէն ձեոք պիաիչաո^ նես ք Ջքսքք– ալ կր տեսնաս որ թչսւյաալու*, թեան մէյլ կ իյնան ու վերքապէս իկիրեն.

նուն կու գան քովգ ու թողութիւն կր խնգրեն ւ

- \ՏՒ(՚աս աո–ա9 Հ^1 րթար ասանկ մեծ

առաաաձեոնութիւն մը ընգոլնելու • բպլց ինչ ընեմ ) կը բւանագատես զիս * ւսղազա^

կեՑ \\բՒնաէլ*

— Է՛/"4/1 սՒրոյ Հա՚7րոյր տանք իբա^

րու է պատասխանեց ^ա^ %ուզմաէլ* ալս^ օրուան ունեցած երջանկութիւնս աասը Գաղւսր ֆիորինէն աւելի կ՛արժէ » է

կրկ ու բարեկամները սիրալիր խանգա^ գանզք գրկուեցան իրարու Հեա » ճւ ուրա իութեան արցունքներ թափելովդ քիչ^ ^Ր աաատեն լուս֊ կեցան * Էււ^^յ մէյ մէկ գաւաթ գինի ալ անկեցին » նոյնպէս առաՆց խօ^ ատելու, ւ

Աետղյ ք^ուգմաէլ ըսաւ բաբե^

կամին.

-* « Սաղբար » նայէ գգոյչ^ կե^ Նաս կնոքս բան մը ըսելու այս օրուան ե^ ղածին վրայգք ♦ կնիկները աււաաաձեոն են րնութեամբ , րայց քիլ կնիկ կայ որ իր էբ^ կախն առատաձեռնութիւնը ախորժի: առի կ՚ուպեմ* որ տանը վաբՀքը ա մէն ան^

7

□ւցւէւշտճ ԵV