Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/447

Այս էջը սրբագրված չէ


- 1515 ~

Փսխեցին՝ շատ Հասարակ էրոելովլ. թոգ որշիտակն ր«ելո՚շ աւԽլի կոլգեմ խգոշ^

Հ~<*Փւ քան թէ ան քտ ֆաՀ քխողմաելգեգացի Հնչմունքը լսել9 որ՛ ոակաէւ/նեբքէ կրպասաէ » «

գմբաղգ մայր • աս վայբկենիս միայն սկսաւ միպքր գալ Հորգյենսիպյի բսոնած ճամրան ք ե. սրտին նեղութենէն րոլոր ան^ գտմներր գոգ ելան * տարակոյս գօրա^ լոր յանդիմանութիւն մր կու. տար աւլքթ^ կանը աս ւ&րքին խուղբին Համար • ր այց նւվն միջոցին իրենց ՜խանութը հաստն ա խանութին ՚ մԷԷ ուբիլմարգ լկար բաց ՝ի - ^ա-գմակէն 4 ^ խաՀուէ կաղար • Համարձակ տաանց վախի գրկուեր ցաւ. Հօրը Հեա » ոբովՀեաե. մարգ չէլար տեսնոգ* Այս աււքի տեոութեան՝ Հայրն իր որգեոէր գորովովը լեցուած ք տնանկ ուրախութիւն մը ղգաց՝ որ ուրիշ^ րանի ամենեին չանդրադարձաւ, ւ ք^ալց Հայր մայր քար կարեցան՝ երբոր ան միՀա պէս եաբը ֆիւէթան գաւըլիարէն լեգուսւէ Հար^

• - I ք)է խուցս ք մայր իմւ քյուտուէ ըսէիր իլն գրեմ մւր պիտի կենամ, տու^ լիերս Հոս գետինը պիտի չթողում կար^ ծեմէ կաո ավար 1 եկուր Հոս օգնէ ինծի որ վեր կրեմ սըւյոկք » ա

$>ամ մը վէրքը Դիբա խուցը քաշուեր աաււիերը կը բանար $ գլխարկներն ու ան* Հաոմտր գգԽոաները գուբս կր Հանէր է ա.

Օւցւէւշտճ ԵV