Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/449

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ «157 -

մանութիւն օղուա մը րրին է 1ւ. ոլ իսկ խրստաոն ու աղաչանքը . ամէն քան անօ^ գուսւ եղաւ , |յիւ/րէսՆ իր կամքն ու. իր յօ^ ժարութիւնր ՚/ւ գորձ գնելէն ևւո չկեցաւ * ՀԼարմանալին այն Հ ՝ որ վախանակ անի կայ փոխուելու, մայրը փոիսուեցաւ կամաց կա^ մաց ք ու մէսյրենի ււիրաքր իէաբուած՝ սկր^, լյաւ. արգարացրնեէ իր աղքիկն Հօրը աււ^ քե | ըսելով թէ իրաւ երրեմն մւոաՀաճու^ թիւններ 1ւ ուրիչ^ քանի մր պակսութիւնդ ներ ունի |)իսքան , բայց մեե բաներ չեն ասոնք ք /ւ սրաին մէք^ չարութիւն չէլայ ւ Ա» ներողւսմաութենէն վեբքը աղքբկան իր վրայ սէրն աւելցաւ ♦ ճւ ինքն "՛լ Ոէ֊րիշ "/ "՚ վեսա չէլարենալով^սէէսը վրան՝ ասանկ կ՝ը֊ սէր ի§ ան ութն եկուլ բարե կամւտերուն .

- « \\եր \\իւտահ$ աղէկ սորվեր է ք զի֊ ՝ լոհս ւ \\ւ1.քի աղէկ գիսւէ գաղչլիարէնը քան թէ իր ֆբսման լեղուն : *Հքմ՚անր չլա^ գանուիր բոլոր \\նվերսայի մէք ո *

Աի սրային աս ած աս գեղեցիկ կրթու^ թի՚֊նչլ Հեսւ/ւեալն էր . ոչ թէ գաղգիարէն « լիգայն կասքաբելսւպէս գիաէր , Հապա > գաբգաբօւելսւ /ւ յփցսւն բաււեբն ու ոճեըը ք^^էյ ք^ու»^բբանութե$ււն ինչ^ բպն ըլլալն իմլ չէբ գիաէբ . որդվՀհաԼ ի՞նչ կը վայլէբ ՚ իբեն^պէս գասաիաբակուահ փափուկ օ^ ֊ բիսբգնեբհւն ,ոի անանկ խրթին ղիաու^ . թեան խելք յոգնեցընեն » .^չքսարՀագըու^ թենէն գիացաձը այսչափ միայն ՛էբ որ . ֆւպւիգ–>աշխաբՀիս ամենէն աղուոբ քա^

□ւցւէւշտճ ԵV