Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/45

Այս էջը սրբագրված չէ


- 33 -

ժուարագիւա ն Է% չէր զեղծանէր անով։ \Լսպեան ու մարգիղու Հին շաւո կ՝ախոր^ ԺԷին եր գել աալու անոր իր երկրին ՝քիբ»֊ քեաճ երգերր . բայց այս եղանակներն՝ որ իրենց երկուքին Հաճոյական կու գային ի^ րենց պքսորանաց ե աղքաաութեան օ^ րերե յիշեցրնելովէ ընգ Հակաոակն ագ^ կանը կր յիշեցրնէին ակամայ իր մայրն Լ իր Հ—Տբենիրր , որոնք աոնգս»րձ կորսւսա^ ներ եղած Էին իրեն Համար , ե շաա անզգամ՝ խեղճ որիորգր արաոաո*գթ Լ. Հե* հութեամրք կընգՀաաԷրիր երգերր « ի*^ ^աւրիսփոսի գարով, Հ^րաթ մը կամ՝ եր^ կու շաբաթ պար աք սեպեց իր մձրպքեո. թոոն ղբաղեցընել ու երկրին վրայգք գո^ վեսաներ խօսիլ անոր . անկէ եսՀքՐ գրե~ թէ մոռցաւ իսկ որ ^ագգաղինէ գղեակն էր * փւ/ա& աարուան էր ե այն Հասակին բուսն ու անխորՀուրգ աշխուժութիւնը լիուլի ունէր իր Վրայ . խե&ր մխոքը ոլ^ րիշ բանի աուած էր * Հ^ասւ մեծ գգսւաու^ թեան մէլմեհցեր էր > ե Հտ*ցրն ու մարգիդ ղուՀին երկուքն ալաւրեր Էին գքՀքը՝ շաա երես աալով իրեն « 4 յունարէն ու

ՔՒԼ ^ աԼ Աոաիներէն սորվեր էր վարժա^. պեաէ մը . ՝ի նմին ժաման ակի Վ^աըքրա^ վէր ասպեան ալ» որ փայաի քանգակա^ գործոլթեան ոիրովը բորբղքաձ էր , նքկն արուեսսփն վարժեցուցեր էր ղինքն ալ։ $արի ծերուկը պարծանքէն ե. ուրախու^ թենէն արցունք կը թափէր * եր բոր կը

2*

□ւցւէւշտճ ԵV ՕօօջԽ