Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/46

Այս էջը սրբագրված չէ


- 24 -

ձուկ ու սահմանաւոր ցեղին մէքէն ելլե^ լով աննիէ թաբար՝ մտան յաղթանակ ալ մարգկային ընդհանուր ե մեծ ցեղին մԷՀյ 11.7" դէպքերուն միքոցը . մարգիզին վրպլ ձանձրոյթիւնն ինչուուն ոսկրները թա^ փանցելով խեզՀը ՛օր օրուան վրայ կրհալ, լէր կր մաշէր անկարելի փափաքներով ե. ընդունայն յիշատակաց ցաւերով* Վ^եր*, ֆապէս մտհն հասաւ » մարգիզն հողին Աւ/^ տուծրյ ձեոքն աւանդեց . իր կինն ու բա^ րեկամը լացին իր մէսհուան. վրայ *

^անի մը ամիս եգղրը > , աո.ա^

քին հիւպատոսին հրաւիրանօքը նորէն անցան Հո֊ենոսը Լւ ուրախ որաիւ դարձաք՛ իրենց հայրենիքը , որ իրենց աքէս վելոս^ նորոդեր էր է ք ասանցոպանէ ՝ի վեր եր^ կոաքն ալ սկսած էին Գաաըլիոյ նոր սաա^ ցած էիաոքերն ախորժիլու հաւնիլ• 1ւ երր այս դիւցազնական հողուն վրայ ոստ կո^. խեցին ք սրաերնին ելաւ ճ. քաղցր ար^ ցունթներ կաթեցին աչուըներն էն * \*րենց կալուածներուն մեծագոյն մասը ագգին ձեոքը մնացած րլրոլով% գիւրաւ կրցան ձեիք ձգելղանոնք • անանկ որ աքսորանք քի մէքյսնցուցած տարիներն իրենց աչքին աուֆե– ոա֊րիշ^ բան.մը չէին եբեար բայց ե^ թէ երկայն երագ մը . միայն թէ , կպիմե֊ նիդեայ հանդիպածին հակսուակ , ծ՛եր պաակեր էին ու երիտասարդ արթնցեր էին « \Լսպետն իր դղեկին մէ$^ հաստա* տուելէն եպբը , կանչէց գեր մանի այէն իր

□ւցւէւշտճ ԵV ՕօօջԽ