Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/460

Այս էջը սրբագրված չէ


- ա -

գորձոցն Համար . Բ*իշ1էԲ -ՀՀ& / յէկ եկաւ, ել երկայն րարակ Հիախանդին ^նքյ^ կձցալ . Հլպ. գխաէ թէ թ>լ ի^եքաձ ի,. բարու. Հեա ու. ինլ եղաւ, ներսր * ՎՒբքը բԴէհէԼ սանգուխկն վար իքաւ. խանութին մէք^ եբեցա*՛ ւ գեզնութիւն մր պաաեր էր եբեսին վբփպ, աչուըները կրակ կր թափէին , ձլ երեսը բոչոր կր ցնցու.էբ ինչպէս որ կ՝ըլլալ ոոա^ աիկ բարկացած մարզիկներ**, * ՛կեր» աահին պէս մէկէն կսզեակնացսզա ւ՜՜^ք^ք թունալից նեաի մր պէս Սխէթպքի ԽփչաՀը վրայ ան կեր էր . ուրուականի մր պէո Հալ. շուեսեգանին ասքե-էն անցաւ. » է գէ"ք ՝ի օրիորգր մօաեցալ * \Լգքիկն անձկսւթենէն ձեոքերը գէպ ՝ի աո-քե֊ երկնցսւց՝ իրրԽ թէ էլու֊զէր աչքին աււքեէն ՀեււացըԱել աա սարսափելի երեւոյթը . րայց բմիշկչV ձեյււ* քը բացաւ. 9 որ ինչուան ան աաեն քա^ , րի պէս գոց էր | ազքըկան գասաակէն (Տ* • Պհկ ) ու.ժով րոնեց > եւ աՀաւոր ձայնովմլլ պոոօսց ♦

- « Անզգամ ազքիկ » Հպլրգ մեսն/գու.

լիրայ է 9 Գուն զինքր ս պանն ե ցիր թ ։

\Լղ1Իկն ինկաւ մէկէն մարեցալ անկոզ^ նին վրայ . ան միքոցին բժիշկը աոլնէն գուրս ելաւ քաՀանայի Համար » ե. քիլ Ոկ, ւոենէն վերքին սուրր թոշակը բերուեցաւ Հիւանգին ։

|յրբոբ Հիլանգը կրօկբի վէրքին օզնու^ թիւններն ընգունեցաւ » ՀաււօսչելովԼմը ^ սաւ .

Օւցւէւշտճ ԵV