Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/462

Այս էջը սրբագրված չէ


- 170 -

սկսաւ. պաղիլ երակներուն մէք^ ե– ուժը վրայ էն կ՚երթար • բայց վերջապէս սասլ, տիկ բռնութիւն մը տալովդ իրեն1 յաղթեց իր տկար ութ եանը , վազեց բժլկին , ծունկ չոքեցաւ աււթեը , ե. թեերը գէպ ի երկինքէ վերցուցած՝ աղաղակեց \ ՝

-- <է իարկութիւնգ արդար է • յանցա^ լոր 1ւ Աստուծոյ երես էն ինկած, արարած մըն եմ ես է • • • իայց յանուն ՀոգԼւարք Հօրս) ներումն • . ներումն կը խնգրեմ» *

քՀժ՚շկին ա չբերէն երկու արցունք սաՀեյ ցան ինկան • գէվբին վրայ էն բարկութեան Հեսքը ջնջուեցաւ Լ. խորին տխրութիւն միայն նկար ուած մնացւ Աղաչաւոր ուգքը^ կան մօտեցաւ , ձեոք էն բոնեց * 1ւ աււանց \ գեանէն վեր վերցընելու ըսաւ ♦

- « ԱիւՀթա ք թշուառ, աղթիկ ք ամենսկ.

մեծ մեղք ըրիր Ասաոուծոյ աււթքւ * որովՀե^ տե Աստուած պատուիրած է • (ֆստսանա դճայբ քո Լ գմայյւ. գու ընգ Հակաոակն ինլ ըրիր » շէ $ չէ ք մի վաիոնար % չեմ կրկներ նորէն ան զարՀուրելիխօսքը * ^անցաէքիգ Հատուցմունքն ըրէ է \ֆի*Հքա • գեո. միքյոց մը կայ Աստուծոյ 1ւ Հօրգ Հետ Հաշտուելու է Գ^ա իրեն քովը է ինքը կը կանչէ գքեգ • -բայց աղէկ նայէ ♦ թէ որ ինքը աււանց Հւս^ մոզուելու թէ իրգք ԲՈ1ՐԲ որտանց զգնացեր ու ապաշխարեր ես երթայ աս աշխսարՀ^ քէս ւ թէ որ աււանց մխիթարութեան > աոանց խաղաղութեան ե աււանց բաբի • յոյս ունենալու վրագ Հոգին աւանգէ» • . •

Օւցւէւշտճ Ե\՚