Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/464

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ «172 -

ծունկ լղրած՝ մայրը՛ թևնրւէւն մէք գրկած կեցե՛ր է9 ձեոքերը կը Հւսմրուրէ ներսւա& կը խնգրէ իրմէն • րժշկին սիրտն ելած՝ նոնց վրայ գորովալից աչրերը գարձոլցած կը նայի է Հոգե~աբրը կը աեոնայ աս տե^ սարանը • իր թուլցած ձեոքը գաւկին գրլ~ իուն վրայ կ՝իյնալ , Լ ան միքոցին որ հո^ գին թեերը րտցած% գէպ ՝ի երկինք պիաի թռչի, կ՚ըսէ.

-« ՕրՀնեայլ րլլաս , օրՀնեալ րլլաօ

ոաի • . • գաւտմկս » ։

ք^ուգմաէլի Հարիւրամեան նութն այսօրուան օրս աիակուտծ է * ^«^ւ ու աղքիկ առանձնութեան մէԼկ՝անցընեն կետէտերնիէ* անգագար ողրալովյանցելսյն յիշաաակին վրայ . գարՀուրելսվ կը մատ^ ծեն իրենց թշուաուութեանց պաաճասը ե. իրենց ՓդաՕեայիճ ւէէքլտս նշանաւոր տողն սգ կ՚ալելցընեն • կ*ապդիակաՇ աՇրաբայա*, կաՀարեճԱ ագատն՛ ղմեգ , խբ :

Սիրելի րնթերցսգ, թէ որ այս ճշմարիտ պատմութիւնը սիրտգ շարժեց * անտարա^ կոյս կ՚ուգես տեսնալ Աիւտա ||>ւ>ւ^

մաէլը * քՀէ որ իրաւցընէ աս վսսփագն ունիս , ուրրաթ օրը առաւօտ եասն ժամը

կաՏքիլ հ* ո֊կի Ա«–#/~–Հ*

Գոյբ.իկեա,%ց եկեղեցի գՆԱ . ա^կա^Դ գուռը րսէց ե. մտիր ան սաորերկրեալ մս❁^ աուռն որ քաւարանի Հոգւսց, նուիրոււած է * Հոն կը տեսնաս երիաասարգ կին մը

□ւցւէւշտճ ԵV