Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/469

Այս էջը սրբագրված չէ
ԱԼՊԵԱՆ8 ԽՐՃԻԹԸ

Ա

^^ուիցերիի մէկ կողմ՝ մը քաշուած աՀ ոանձնացած (|)եաբոո Հ^ռնկ անունոփագ, քաա երկրագործը » իր կնիքն ու գ>էորգ որգւոյն Հեա մէկտեգ կը բնակէր փայտա^. շէն տնակի մը մէքյ որուն տանիքը շիտակ % էր ու տափակ քարերոփծածկուած , ըստ այն երկրին սովորութեան * *\յեգ ձորի մը րերանն էր այս Հիւղը 9 քի^ Հեո.ու լճակէ մը ղոր անտաոախիտբարձր լեռներ կը շըր^ քապատէին* Անտառին մէքերէն վիթխարէ 4-այո.եր գուրս ցցուած էին 9 որոնք էր^նց գանաղան ձէլերովը տեսարանները կը փո^ փոխէին ♦ "*եգ մը բնութիւնը կարծես թէ այն մեծամեծ ղանգուածնեբէն բուրգեր ձեւացուցած էր 9 ուրիլ տեգ վայելուչ^ ձԼւե^ բու ի/ոթած ♦ ոմանք օգոյն մէք կախ ուած է ճւ նեգ ու բարակ կտորոփ մը միայն Հո^

8*

□ւցւէւշտճ ԵV