Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/474

Այս էջը սրբագրված չէ


- 182 -ալայ ունենալու յուսոաէ կը քաֆալերուէբ էկեաըոս իր ծանր աշխաաութեանցր վասն զի այս րարի մարգս րաց ՝ի իր գաշ^ աը մշակելէն 9 նաե. աեսակ աոեոակ խոաոեր ու այլէւ այլ անկոց արա/աս աներ կը մսգվկր9 ե գաւառին գեզագործներուն ծախհլսվլ չափաւոր ապրուսա մը սաացեր կր առանց Հարստութիւն գիպելոլ * ք^ԷպԷտ չեռնե^ րսւն վրայ արմաաները ժսզէ/ելսւ աաեն շատ կը չարչարուէր , րաչց ամենևփն իր վիճակին վրայ չէր գանգատէր 9 ե. միշա ուր ախ զուարթ էր է իր րարի խ զճմւաս՚կըը ճւ ընաանեաց երջանկութիւնը կը քսագ, 9Րա911եէի*՛ իրեն մարգկային կենաց սովո^ րական վշտերը • ե. գիտէր ալ թէ աշխա^ աեչբւ Համար ծնած ենք 9 էւ մեր ճաաակաին քրտինքովը Հացերնխէ պիտի գտնենք, Աս^ տուծոյ Հրամանին չհնազանգեըոի ագաա^ մուելնուս Համար »

պետրոսին Հագուսաը գաւառին բնաակ^ չաց նման Էր . ոստը ճերմակ րրգէ գոկա^ պայ մը կարմիր գծերովգ սե. կաշիէ ասա^ րատ 9 ճւ կարմիր կտաւէ բաճկոն վը ոալ, կեզօծ կոճակներովդ $ՐՐս Կ՚^սքքէ կանաչ մե^ ասվքսէ չայն երիզ բանած « վիզն ալ րա^ բակ սե շգարչ մը 9 որ ինչուան կուրծքը կիքնար * գչբւխը սրածայր կանալ գլխարկ մը 9 վրան սիրամարգի փետուր անցուցաեգ ե սաուեայ կապոյա վերարկու մըն սալ կռնակը կ՚առնէր ա Ա յսպէս 4)եաորոս գաաա^. ւազան մը ձեոքը ե ձախ ուսը բան աէը

□ւցւէւշտճ ԵV