Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/478

Այս էջը սրբագրված չէ


- 186 -վրայ արե-ուն ճաո աղ այթներէն ւ անգա^ գար է1| եարոս կ՚օրհնէր ^լԱււաուա^ * ք\այց կր թռ.չէր իր երջանկութիւնն ե. կր մօաե^ նար այն մամե յ որ ում* վչաերր ցանցի մրլ պէս պիաի րսնէին ղիէտն* իր աոյաքինու^ թիւնը պայեաոացրնեը»ւ Համար #


□ւցւէւշտճ ԵV