Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/483

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ «491 -

րելիներէն ղատ ուր իլ բան չէր մտած է ր» ե. անոնց փրկութեանն Համար ամէն վտանգ աչքք/ն րան չէր երենար • ուստի անվախ ալիքներուն մէքմտաա. , ր այց մէկէն ոպքե^ րր գետն էն կարեցան * ինքն ալ գաւագա, նր ձգեց ու. լողալոփ խրճթին մօտեցաւ. »

կ ատ արին էն ե. Գէորգը ցորեննոցին մէք վայրկենէ վայր կ եան մաՀսւան կր սպասէդ ին տանը փլատակներուն տակ ա $Լոլրր եր^ թալոփ կր բարձրանար • ետրոս խրճթին գուռն Հասալ » բայց անկարելի ըւչալով ներս մտնելը մեծաձայն աղաղակեց • « ւԼւ«/» իք իր է կատարին Է , գէորգին Հեա մէկտեգ• ես Հոս եմ*գձեգ փրկելու, ա 9 կինը գիրկն առաւ, գտգան ու. կտրըճու^, թեամբ ալիքներուն մէք մտաւ.. պետրոս ուժոփ րագկովր րոնած գկինր ե. գորգին ք նաւակի մը մէք գրաւ. ք որ տանը Հ**ք ը նուլմեծ ուռենւոլ մը կապած էր ե. որուն մէք գեո. քուր լեցուած չէր • ու. արագու թեամբ ուռենիէն ճիւգմը կտրելոփ, սկը* սաւ տււաք • քշել մակոյկը գանոնք ցամաք ձգելու յուսաք*

ՀՀաւական ճամբայ ըրած էր մօտ բլուր մը Հասնելու Համար • բայց ափսմս իր ճգանցը • տկար նաւակը. Հեղեղներէն Հրուելոփ Հաստ ժայռի մը զարնուեցաւ ու կտոր կտոր եղաւ է պետրոս յուսաՀատու^ թեան ձայն մը Հանեց . գէորգ նաւակին մէկ տախտակը րոնած ինքղինքը ալիքներ բուն բռնութեէսնը թ*պ***֊ց » որ գինքը 4էբ֊

□ւցւէւշտճ ԵV