Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/484

Այս էջը սրբագրված չէ


- ա -

էապէս գիմացիա ափ անց վրայ ձգեցին գի^ չերուան թանձր ա աՀաւոր խաւարին մէքյ Երկար աաեն կրը*հր ողորմ՛ աղա^

ղակները և. խեղճ մերը Հեծեծանքը • բայց ալիքներր իրենց կաաաղի ե. պաաօագոչ^ մսնչմամբքը արգիլեցին անոնց ձայներքլ % ^օրքւ երկար աաեն կր թափաոէր խա^ լարին մէք^աէւաևց գիանաչրւ թէ ուր կե^ նայ . աաեն աաեն վախոփմը կրնաք է ր այն Հանգար ա չքին վրայ՝ որ Հիմա յաոոսկէն ինչուան երեպլ խս.ովաէ էր * վերքապէս րչրին վրայ ելաւ * որուն ս ասրս ան ինկած Էր ինրր » ե. քարայր մր ապաւինեցաւ > ուր անցուց րպոր գիշերը է (Լւսսւփաձած գէմ անձբեը գագրեր Էր * ու արեն ալ երկնից կապոյա կամարէն իր փաըիըչուն ճտսոա^ գայթ ներր կքարկկէր է կաւ Գէորգ ե. գաս. ՝ի վայր նեգ ճամբէ մր վար իքաւ • գսաաւ Համր ան ու սկսաւ գէ*ղ ՛ի ծնոգացր խրճիթն երթալ, բայց մօաենալն անգամ անկարելի եղաւ * աքասն ղի քոպաը բաց *ի աանիքէն րպոր բնակասրանը ծածկեր էր * ֆրաում ե. լոիկ նսաեցալ մ՞այոի մը վրայ , ե. անթարթ աչպը ՝ կը նայէր - իր մանկու^ թեան աեղւոլն վրայ » ե, սասաիկ .ախրուՀ, թենէն յորգ արցունքներ ծնփաէն կը վա^ գէին . մՀ , չէր գիաէր խեգճ ագան թէ ինչուան աձւբ պիաի Հասնի իր թշուաաու^ թեան ոաՀմանը » վասն ղի այն Հաաա^ կին մէՀլչէր կրնար ւձսրգկսՀնց պաաահաոծ թշուասոլթեանց՝անգոանգին խոբը երե֊ա^

□ւցւէւշտճ ԵV