Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/487

Այս էջը սրբագրված չէ


- 198 -

գէ որ գչիր դի աէր թէ ինչ ընէ . /քու գէր Հոն կենալ որ մօա դեղք՚րր ի՛ր ծնոգբը ։ի*1ւաո.է * ՀՀայց օտարականն իր տարակոյ^

սր վ/արասւեց ե ըսաւ . - « \ւնձի կեր Լայ

թէ աղէկ չես րներ աս երեկուան Հեղե^ ղէն չարաչար ի/եղճրցած ւոեղււ կենաչով գ» շաա աուներ կործանեցան ու. կենդանիդ ներ ալ խղդուեցան ք ե. ան Համ՛ար մարգի կ ալ յանկարծ ակիի եկած* անողորւ/ քրե^ րուն մէք իսղգուեցան • Հաւանական է որ քու. Հայրգ ու. մ՛այրդ ալ ասոնց մէքն րլ^ լւսն , վասն ղի այս ձորա/չէս անղին չերան մէկ ալ գաու ՝ի վչ՚՚յրբ գեղին շաա բնակիչ^ ները աեսայ որ խեղճեբուն գժրաղգու^ թեան՝ը լիրայ կու. չային * որոնց բըզրքաաձ գիակունրր դիզուած էին քրին եզերքը ւ Հօրգ ձւնունն ինչլ էր *

- (Հեսէրոս կամ՝ ^նարաՀար. րայց րուն մականոԼնն է \^անկ »

— կարծեմ՝ թէ այգ անունն ալ լսեցի % ՛րայ՛ց ստոյգ բան մը չեմ կրնար ըսել։ ինչ^ պէս որ շաա անգամ իմքանի մը վաճաոքս այն կողմերը կը աանէի ծախեչու , ասղնեյ գործք 9 ժապաւէն > դերձան , բամբակ /ւ ՈւՐք՚ձ– ասոնց նման բան եր ք այսպէս այս աււաւօա ալ գացի ու աեսայ որ բիւրաւոր մարգկանց գիակներ քրէն կը Հանէին ք զո^ բոկր «ձ ղբ կչէցաւ ճանչնալ» ես ալ նայլ, եչովյոբ այն Հասարակաց թշուաււութեան աաեն բան վասաըկեչիք չունիմ» երկար աաեն Հոն չուշացայ ւ ըրէ 9 որդեակ»

Օւցւէւշտճ