Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/493

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ «401 -

աուած սիրղլ ե ողորմ՛ութեան, ձ. իրմէ կու գան մեղէ թէ շնորՀք և. թէ պաաուՀազք է -- ք\ւրեաւ քու գէէ՚էգ ալ անցեր են մե^ ծամխծ թշուասութիւններ , ըսաւ գէորգ խփպքը կտրելով։ \օնգրեմ՝. ինչէ անունգ 9 եւ ուր ձնած էս *

- (կաամեմ՝քեղի , սպաս , իմ՝ վարքս # Լ աեսնաս թէ իմ՝բախաս աէ քուկինիգ որհ, չափ նման է$ Է» Վերին– քիսգագինա ծը+ նած եմ\ Լ անունս ալ %սվՀաննէս %էնք է » րայց սովորաբաբ \քուապ կը րնակիմ՛։

ալ քեղի պէս թշուաո֊աբաբ շուտով կորսնցուցի ծնողքս » երր Հազիւ գեո. զի^ րենք ճանչնալ պիաի սկսէի * Էէ որով Հեաէւ րան մը չինկաւ ինծի անոնցմէ ք օ^ աաբներն աո,ին խնամեցին զիս . ե երբ տասնըվեց աար եկան եղայ ք բրուսիացի գնգի մը թմբկահար ըրին է |Հայց ան աաեն բ արեբ ա զգար ար աՈ.աքին սուրբ Հաղորգու^ թիւնս տուած էի ք երոլոր կենացս մէքյզխ սփ յիշեւք այն որն որ իմ՝ գեղիս յաբգոյ աւագերէցը սրբազան խորՀբգոյն զիս մեր» ձեց*–՚9 *

» ^անի մը ամիս պարսպապաա քաղա^ քի մը մէ$^ կենալէն վերքը $ Հարկադրուեր ցաւ՛ մեր գունգը թշնամեաց գէմ* երթա^ ըթւ է ՚^ձրաոա Էի ես ք յանդուգն չըսեմ• ճւ ամենեին վտանգէ վախ չունէի ու անխո^ ցելի դիս կը կարծէի , վասն զի սրաիս մէլ գեո. երխոա սարգական աշխպմը կը բ*բ~ րորէր * մէ իՏ գեգի» հեա մէկ»

9*

□ւցւէւշտճ ԵV