Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/50

Այս էջը սրբագրված չէ


- 28 -

ե աչուըները գետին սեեււեր կր • Հան՝*, գարա կր իր տխրութեանը մկք^ ե. խեղ^ ճութիւնլլ չկր փերուցած վրայկն իր վեՀտււ^ թիւնը « 8/ք ձրկզնր մարգիզուՀին ՀեՆ տապ>ննութեամբ մը կը կշււկր ղինքն աչքե^ րովը • իոկ երիաաոարգը քանի մը Հեււու կեցած՝ ականաաես կր այս անձայն տեսարանին *

յբոճագոյ , 4 3 յՈ9քիս ՚ ® * ՚

« \Լյ** աշխարՀկս ելլելու, մօտեցած , ճս դիմացս յաւիտենականութիւնը տեսած մի^ Հոցս՝ ոլ» քիչատենկն պիտի ՛սկսի ինծի մար 9 աչուըներս գկպ ի Գ/աղգիա կը ՝գ**՚ր֊ ձրեեմ՝ քանի որ ՝չեն փակ ուած • աււ քեգ էլ աղաղակեմ՝, ով եղբայր իմ՝* Հւ աղտչ***^ ւոր բազուկներս աււ քեւլկը բարձրացրնեմՀ յանուն՝ այն կնոք^ որ իմ* մօրաքոյրս Էր ե. քու ընտրած ամուսինդ • Ասւ/լ ք ինչե՛ր քաշեց , ի՜նշ^ գաոն պատահարներ $ այս տունն՝ որ դուն այնպիսի րարեբաստաւ^ թեան մկչտեաոր երբեմն ւ \\րւրեն Հիմևւ ալս ընտանեաց ուրախութիւնն , որուն Համը դու ալ պսիր ւ գերեզմանը բպրր իաՐ մերձաւորներս յափշտակեց ինձմկ * \հՐ/՚Կ*» լԿՐ9*»*– իր ձախորդութեան վրայ ապրիլդ ե ես թշոլասււս ալ տՀալաոիկ ես իոկ կը մեոնիմ՝. կա մեռնիմ՝ ես , և. մձցր ե$Ր. կրկին մահ կ ասիկայ , ով$կր է Այս տողերը կարդացած ժամւսնակդ » որ մի

□ւցւէւշտճ ԵV ՕօօջԽ