Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/502

Այս էջը սրբագրված չէ


- 210 -

վրայ իր աիրոքն սովին » որ վաճաոակա^ նին ասանկ Հասնեչուն վրպյ սասաիկ գաբ^ մաշած մնացեր էր «

Գիլ մը օդուն ե* այն Հանդիպած աղէ^ սաալի դէպքին վրայ » որ ղլաաերը թշսւա* ռութեան մէլձգեց , խոսելէն եստը , վա+ ճաաւականը ճարաար կերպաէ խօ*տը Գէոբ^ գին վրաք գարձուցէ ու. ըսաւ կսգույսծասփ» րոքյ - « §ես սա խեգճ պգը որուն Հայրն ու մայրը այս գիշեր Հեղեղը յափշաակեց * ք^ոգ ինքը քեղի պաամէ Հանդիպածը• այսկ չափս միսցն Հերիք ԸԱՓյլաելը, թ է, Հիմա ոլ օգնական ունի ե ոլալ դը**խը դնելու աեգ մը ւ կարծեմ թէ կրնաս քովգ աո« նել գասիկայ • արդէն Հաբուսա ես ե ագան ջերմեռանդ աաոուածապէսշա է ե, խեըսցի 9 քու. աանդ ագէկ *>գաակար կըր*

՜*"»յըլր»լ՝ \և»Հկ«>յ պլ բ-քի գպ>*~

քերէդ մէկը թոդլ Ըէլոց ւ կըվարձաաբէ գքեգ \Լսաուած • է,

կաըէւածաաէրը թե թեփ վրպյ ծք$ղչաֆ դէպ 9ի գէորդին ծոեցսս. ոլ վերէն վաք մէյ մը գննեց » Էւ քանի մը վայրկեան մը* աածեչէն ետքը ֆ ըսաւ ♦ -- • Այս ագան, ես սիրեցի ♦ անկեղծ նպյուաՀք մը ոոնի ♦ եա ալ անկեղծ աղայ կը սիրեմ• նմանապէ* կերպարանքն ալ խիսա նշանական է • կար* ծեմ շաա ագէա ալ պիաի լըԱայ $ ԱքՀՀ ւ աղէկ է ղինքը նորէն ղննեվոփ ըսաւ կ&~ չսւածաակգ» • փորձենք աեոնանք «

ըրէ է որդեակ ք սրովՀեաե. այս բարի վչ"+

□ւցւէւշտճ ԵV