Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/503

Այս էջը սրբագրված չէ


- 211 -

Տառականը ք գփէր երկար աաենէ ՛ի վեր կը ՀանչՆամ՝, ղքեգ ինծի կը յանձնէ » ես ալ գրեղ իաՐքովս քլաոնեմ՝Հ րայց այս պայմա^ նաւ որ աշխատասէր ու Հնաղանգ պիտի ըԱտս էլ անպակաս եկեղեցի պիաի եր^ թաս է *կայէ առաքուց կ՚ըսեմ՝քեղի է աղայ մը որ Աստուծոյ քերմեաանգ չէ 4 ոլ աէ իր քրիոտոնէական պարսղքերը ամենայն քակքով կը կատարէ ք երկայն աաեն չկըր֊ Նար քովս կենալէ թէ որ գուն իրաւցընէ րարեպաշա ես ե վր՚րՔԳ ***լ աղէկ Է » ես կը կրթեմ՝ ղքեգ այն րաներոան մէք^ որ որ ա/ը աշխար Հի ս վրայ քեղի Հարկաւոր ապիաի ԸԱ**ն * Հ^Է որ այս գաշինքս յանձն կ՝առ֊ նես է ձեոք ասւր Նայիմ*» » Այս ըսելով ձեոքն անոր երկնցուց . ^որք ալ ուրա^ խութեամր էՐը սխմեը$վՀամրուրեց ղայն • ՛կոյն վայրկենին ծառաներն ու աղախինդ ները կերակուր ոԼաելու Համար խու ՛ցը մտան • գէորգ իրենց խոսակցութեան նիւթն եղաւ •

Հքառանեըը կերակուրնւին լմեցընելէն եպքը ք որ մսրտցորենէ ապուր ու մոխրի մէք եփած գետնախնձոր էր * կալուած ա^ աիրոք սեղանը պատրաստեցին • վաճառա^ կանը քՈէ գէորգն ալ մէկտեգ նսաան ու կերան ախորժովՀամագաԱեերը , ոչխարն ու կաըկանգակը . Նոյնպէս աէ գինին • րտյց գէորգ ամենեին գինի չխմեց , Լ թէպէտ կալուածատէրը շատ ստիպեց որ խմէ » ր այց յանձն չառաւ ըսելով թէ ի/

ՇօօջԽ