Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/504

Այս էջը սրբագրված չէ


- -

•""Բիէի» լՎ*ՀքԺբ՛ Հիստխսձպյն գովԻց &վ, սէփ ղաղան այս բանիո Համար (լ գրկեց ղանիկպյ » Էրբոր կերակուրը ը&ցաւ * Գէորգ եասնգեամր աղօթքն ըրաւ Լ սցն խուցը գնաց ուր այն գիշիքք* զէնքին Հեա

պիաի անցընէր • գեո. չքնացած՝ երեկղխ եան աղօթքն ըրաւ « ու վերքը ըսաւ իր ա,ա ո-աքնորգին • - «\ւնչպէս պիաի կարենամ չնորՀակալ ըքըսլ քեղի , սիրելի բաբեՓ րար իմւ ղիս Հոս բեբեչուգ Համար • ու» բիլ րան չեմ կրնար ընել* րայց եթէ ղ+թել աու Աւաւէւսւձ որ ինքը, անգին քքձ վարՀքգ Հաաուցանէ աոաաապէո • կ. աս սրսՀէսէ եմ որ կը Հաաուցանէ •՝ քօճք*», ցի՝ րարեպաշա ե աշխաասՀսէբ եղիր * /ք. սաւ անոր ֆէնք ♦ եթէ որ պգաի բան սգ ըրի նէ քեղի ան աաեն աոկոսե^ք Հ**+ աուցած կ՝ըլըսս ինծի,* \Լյս կաչոլածա^ աէբը շաա ագնիւ մարգէ է ^ եթէ կաբե*

նա» ղինքը գոՀ րնել% անիկայ՛ ք**֊ ապա* գաք աիիճակգ կը Հոգայ է Աւբեմե որ մը եքկ քանի կ ըլրպգ քեգմէ կը կախուի ♦ ե թէ գէշ. 4™րքիգ Համար քավէն վոնաէ է թըձ շուսսւ կ՚րլչաս ա • ալ սրոոկե^աե \

ե գէորգ ագէկ քուն մը եգաւ *

\յրկրսբգ որը %էնք կանուխ Հրաժարած կան **ղ$րյնր ասւաւ կսգուածաոփբս^» աԿ

^Գ*»/՛* ԳԲԿ^էՐՎ անոր.-« Ա՛տ. այո

սկուղը պղաի բան եր գնեչու Համար . քիլ աաենէն նորէն կը գաոնամ% ե երբ իմա+ նամ թէ կսգուածաաէրըգոՀ է քիգմէ րհ*

□ւցւէւշտճ