Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/508

Այս էջը սրբագրված չէ


- ա -

Զմաճող քիմմղոյ (քիաոսի ) ղ**ր աւագերէ ցլ» աուաձ Էր է գէորգ ղանոն Ր աեսնալուն աաա^ րախութենէն ինրիրմէ գուրս ելաւ. • ոկը^ սալ մէկէն ղգեսաներր վէւնել% ս՛ե փին գիրկն իյնալս փ% պլլուեւլաւ աՆոր ու րսաւ • - « (|՜Հ Ւ՛^ "Ւէ^Ժ »

իէնչ են ինձի րրածներգ , այս ի՜նլ աուա^ աաձեոնութիւն Է , ես ալս րաներուս աաւր^ ժանի չեմ՛. ինչպէս պիաի կարենամ* այս^ չափ րարիրներոԼգ փիիսարէնր Հաասւայա^, նելէ

-՚ք^եւլի չափէն աւելի րան չեմ րրաե ֆ

Գէորգ է վրայ բերաւ կսղուաեաաէրը * քու վաբքգ ամէն րս&ի ՝ աեգ կր բոնէ* շաա ղոՀ եմ ղքեգ իմ աոճնս ՝ա ձնելու ս % \%նլպէս որ ես հիմա անանկ շարունակէ , նոյն երկիւղաեութիւնըեկեղեցական ՝պող^ աամանւլ ներկայ գանուելու , նպլն աււքի փոյթգ ունեցիր իմ րաներուս , ե ես աէր» անպակաս կ՚րնեմ վքպլէգ » •