Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/509

Այս էջը սրբագրված չէ


Ե

\

^աէորգին կատարելութիւնները կը յա^ աւաքէին քան զիր փափուկ սրսփն աճու^ մը • իը ազնուութեանն օւ աո.սՀլ>ինու.թեա^ նը թեթնւ փորձ Էբ այն անգորբ ու երքա^ նիկ կեակքը • ն՛ը քանի կ Էր , ճւ մինլ իրեն կ եբեար թէ օրէ օր կ՚աճէր իր եբքանկու^ թիւնը ինչպէս գարնան նոր ծլած ծազկանց փանքերը | այն կը սլսւնար իրմէ թէպէա աու երեսս | վառն զի առ.պքինին միշտ եր^ քանիկ է քանի որ իր աուպքինութիւններն ընկեր անի իրեն ե քանի որ անոկք են իր սիրոյն առարկաները • կը սլանար իրմէ աո. վայր մը > ճւ այն թո֊չիլը իր ապագայ երքանկութեան գրաւական պիտի ըլլար , պզտի կամուրք մըն էր որ դինքը եր քան ^ կութեան սահմանը կը ձգէր թէ որ ինչպէս որ պէաք է արիանալու ըլլար • մէկ

թչուաո-ութեան միայն փորձէն անցեր էր է կարծէր թէ հոն կը լմենայ անոր սա հմա^ նը . ոհ է չէր զի աէր ազնիւ ագան թէ թը֊ շուաււութխան յատակը գեո. սուր աչք է/է

10

Օւցւէւշտճ ԵV