Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/515

Այս էջը սրբագրված չէ


- 223 -

Հոկտեմբերի առքի օրերուն մէք ամէն տարի ^րա%ք Հաւզէն մեծ ա օն ա վաճառ֊ կ՝Րլը**Ր » ու ր ոլոր գաւառներէն Հոն կը աիազէին ձմեոօււան պաշարն ին ճարելու * \Հարաինոսին պանգոկը հայրէ Հայր լե^ լքուած էր օտարականներովդ. ե աՀա իրի֊ կուն մը ծերունի մը ներս մտաւ ու խըն֊ գրեց \քարտինոսէն որ քնար զարնէ րագ֊ մաթ իլ կոչնականներու ընթրեաց ատենը » ե– ելար Հրաման տուաւ \^արտինոս « կարճ նախերգանքէ մը վերքյը սկսաւ նուազել երաժիշտը •

^քպյաթեանգ քդ,ֆ%.

Ա«– Հեեէ աիբա էմ՝ յյասաձ.

Տապաուկ Համ՝պՐ& թ,ձ երեւէ% .

Ըա8 յ\Լ"~–֊*՚սգ ւԻ% *սւ թ՚էԿրա՚*՚ք»

ԳրւաղիաՐ Հալիյ՝ ի սէր քո ցս&գ « Ի գերութեան յէըր եւ, յաւէա ,

\քաա%եալ յերկաթս Հոգի էմ՝ հկ, ,

Ի հեո.ի աա%էգ ,

Գաղցըբ աԽսդյգ եմ՝ անձկաբեկ .

յ\Լ»–՚"–*՚սգ մՐ՛ *ԾԼ բերկրիք,

՚կուսոլիյ՝ ՀալիէՐ ի սկր քո ցա%գ ւ

\քերունւոլն գեզեցիկ ձայնը քնարին թելերուն Հետ մէկաեգ, ամենուն սրաին վրտյ խոր տպաւորութիւն ըրաւ • րոլոր ձեոքերն իրեն ծափ կը զարնէին ե կը ստի^ պէին զերաժիշան որ գե§ւ ուրիշներ գեր ալ երգէ • ու միակերպ ալ ստակ կը նետէին

□ւցւէւշտճ ԵV