Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/525

Այս էջը սրբագրված չէ


- 233 -

խոբՀուրգ մը աաս լ* կը վախէր որ ա արիքս ե֊ տկարութիւնս արգելք կ՝ըլլային դիա^ մանս • բայց տեսնելովյոր Հաստատուն էի մաքիս վրայ , երկու սկուգ ճւ աղօթագիրք մը տուաւ ինձի 1ւ շատ բարետ/աղթութիւն րնելով ր**աւ . - ա փու տարուօքգ մարգն իմացած, է թէ խարերտյ է աշխարՀքիս օգնութիւնը Ա. թէ ճշմարիտ օգնութիւնը երկնքէն կու գայ • անոր Համար \Լսաուծղյ վրայ գիր ր**չրր յ՛Հք**Գ էւ ա ս տուած ային օգնութիւնը միշտ խնգրէ ♦ ինքը մեղմէ աշ, ղէկ գիփէ մկղի պէսք եղածները » *

» \տրկրորգ °ՐՐ ճամբայ ելայ քնարս ու աղօթագիրքս միայն Հետս տուած ե սկը^ սայ այն թափաււական կեանքը ոլաԿԻձ Հձսա կը նեղո^էի է \\ակայն \\յյտոլած անկէ, աշ մխիթարութիւնն եր Հանեց ինծի որոնց յոյս չունէի . ուր որ կ՝երգէի » ամէկքը կը վաղէին մաիկ ընելու 1ւ ստակ կու տային • Լ երբ գիշեբը կը կոխէր , միշտ գլուխս Հանգչեցընիլու տեգ մը կը գտնէի տ

» իրիկսւն մը տան մը աոֆեւ երգելու ա^ տենս ք աղքիկ մը պատուՀանԷն ստակ նե^ տեց ինծի թղթի մէք^ պլլած » աոի ղայն շնորՀակալլ ըլլա/րվ ու սկսայ ճամբաս ա^ ււաքաանիլ« ե ան օրը շատ եր գելէս յսգ~ նած պանգոկս գար ձայ * <|Հարպեցի քսակը վաստըկածս Համրելու Համար . բացի ինծի նետուած գան աղան թղթերը » ե. մէյ մ՚ ալ տեսնեմ որ այն աղուն նետ ածին մէքյտո*^, <ր<*դ մը կար • օ Լոս սխալմունք մը եղած

□ւցւէւշտճ ԵV