Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/526

Այս էջը սրբագրված չէ


- 234 -

պիաի ԸԱայ , ըսի մաոքէս • վասն զի *»վԼ լսած է տուգադւ մը աալ մէկ երկու, կաոր երդերու. Համար • թագաւորը միպլն այս^, պէս րան կրնայ ընել • պէպք է տիրոջը դարձ ընել ասի կայ ա «

ւ ՚ք^էկէն վազեցի այն աունն սւսկից աը* գան նեաած էր աուգադը • զարկի գուոն ու. բացին • երր ըսի գալուս պատճառլշ , գացին մէկէն կանչեցին դտանուաէրն քքր արուեստովդ փասաարան էր % « Հրւսրի՜ մարգ է աղաղակեց երբ աուգադը աափ » այս գորեքոաէէ յայանեցիր սրաիգ ազնը^ ւութիւնը • ասդքէրսնս տվսալմհւկքովը չես ուզեր վասաըկիլտ որ փոզի աեգ տուգագ նեաեր է « Ա՛ճէք գքեգ չճանչնալով^ ե. միանգամայն թէ ինչպէս պիաի գանէթկք զքեգ այս մեծ քագքիս մէքյ յուսաՀատե֊ ցանք աուգադին վրայ • ե ահաւասիկ գտաւ բարեսրաութեամբգ մեդի կը գարձընես « ՈրովՀեաե. ասանկ Հաւատարիմ՝մարգ ես% քեզի կը շնորՀեաՐ աուգադը 9 որ յիշեցընէ քեդի այգ բարի գորձքգ ա է \\կդբան յանձն չաոի , բայց չկրցայ գէմ* դնել պատուա^ կան փաստաբանին ք որ բոնի երեկոյեան կերակուրի ալ կը ստիպէր դիս կենալէ

I գ^յսչափ սիրոյ նշաններէն շփոթած ք էՀԻ ԳԻաէր Ընելիքս « Արգէն օրը մթննալ սկսեր էր ճւ շաա ճամբայ պէպք էր ընէի պանգոկս Հասնելու Համար • վերջապէս որոշեցի որ կենամ*> Հարցուցին Հայրենիքս ե լան ա ան իքս 9 ես ալ ընթրելովդ կը պա^

□ւցւէւշտճ ԵV