Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/550

Այս էջը սրբագրված չէ


- 12 -

քքաՈղովրդա՚պհէոիԱ քքոէՇը*

Գիշերը կոխ ած ատեն Հասան գեղր , մինչ*, գեռ լուսինը լերանց եաԼլէն կը րարձրա^ նար է կողովըդասլեաքէն քոյրը առաջուց ի^ ւՐացած ըԱալոէԷ աղայոցմէ թէ օտարական մը կ՛ընկերէր իրենց ուսուցչին 9 ա՛ճապարեց գնաց մտերմութեամր եկողներուն լնգ ա^ ուա^է «II*/» վախնաք նոր եկաւորի մ՛ը այցե^ լութենէն, ըսաւ իրեն նաւապետը 9 ձեզի ծանրութիւն չեմ* ուզեր ըլլալ » է քֆ*է որ գուք գոՀ էք մեր մարգասիրութենէն, պա^ տասխանեց ծողովրղապետին քոյրը» տարա^ կոյս մի ունենաք որ մեղի ծանրութիւն կ1 ԸԱաՔ » է Ա,/՛՛ խօսքը ըսելէն ետքը խուցը մաաւ րարի մաաակարարը 9 ե գեղին գի֊ նիէն շիշ մը րերաւ որ ղիւրագնի էր այն կողմերը) ե սեղանի նստեցան • իսկ աղաքը գացին անկիւն ւՐը նստան 9 ե ան Համ՛րել րութեամր ծերուն պատմ՚ութիւններուն կ՚ըս֊ պասէին , որովՀետե պատմ՛ական ե Հետա^ քըրքրական րաներ շատ կը սիրէին9 ե կը յուսային նաւապետէ մը տեսակ տեսակ րաներ լսելու մտածելով որ անտարակոյս մեծամեծ ճամրորգութիւներ ըրած պիտի ԸԱայ ւ Էւ յիրաւի այս մ՛արգը շատ ըսե^

Օւցւէւշտճ ԵV