Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/551

Այս էջը սրբագրված չէ


նեց \յդէսաբէ*թ–լլ ք աււանց միլիոն՛ներ ունե^ նա լու. % — ի՚^չ աեսակ մտածութիւն է այս ք րսաւ. ծեր ոստիկանր յ ապա Հով եղէք որ մեծատուն մր չիգար այս ողորմ ե լի ղեզր բնակելու. % -՚ որ ինչուան Հիմա չէ փո*,

խոսած՝ րսաւ. ծեր իկողոսր մեծ խնայու^ թիւն մր րրած պիաի չըԱայ ♦ վասն ղի ես աւլածին բարեկամութիւնս իրեն Հեա րրեր եմէ Հւ երիտասարղութենէն ի վեր գԻ^քր լաւ կր ՜ճանչնամւ ձեոքէն ղիւրաւ բան չեԱար » է Հ^եր^ապէս աժենքր միտքերնին դրին որ այս իրենց խ օսա կց ութ իւնն եր էն լաւագոյն է նաւապեաին սպասել ե իրմէն լսելու գլխէն անցածներ ր, որով ե իւրա^ քանչիւր մարգ իր գործոյն գնացէ Ա1» մի*, Հսցին ժողովրդապետին տունր որոչեցին որ նաւապեաին փայաէ և կաշիէ սնտուկներր է \Լէրպախի ի^եան էն ^ օրն Հակէն բերել տան է Հւնչպէս որ այս օտարականին տունր ան*, տաոներու Հին տեսչինն էր՝ որ ան միջոցին ինքր ֆօրնՀակէնի ոստիկանն էր՝ նաւապետ տր կրցաւ մէկէն Հոն փոխագրու֊իլէ ղովրղապետին քոյրն ալ փոխ տուաւ անոր Հարկաւոր եղած կաՀկարասիքր ։ \յրբոր տուկներով լեցուած կաււքր ՀԼէրպախԷն Հոն Հասաւ ք տղայոց ե ծերերուն Հետաքրքրու*, թիւնր աւելյցաւէ — « ի1ւչ կրնայ ԲԱաԷ այս սնտուկին մէ^ կ*րսէին, ասիկա ան շուշտ ստակով լեցուն պիտի բԱայ , վասն ղի երկու Հոգի չեն կրնար զայն տանելու ե չկրնար րլլալ որ մարգ մր զգեստներով

2

□ւցւէւշտճ ԵV