Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/555

Այս էջը սրբագրված չէ


- 21 ֊

1լ անոնեն ժամստնակնին է \Լյնպիսիք չեն գի ֊ տեր որ քիչ մր եսւքր պատիժ՛ն ի՛ն կր գրա նան է վասն զի մարգ ալ չկրնար զիրենք րանի մ*ր գործածել^ այն աաեն պիտի րսեն իրենց • |)նչոէ Համար դուք աւելի փութա*, ջ»ոն չէք եղած ձեր պզտիկութեան ժամա*,

նակ » | - ^ուած մեկնութիւնդ շատ աղէկ

է՝, րսաւ նաւապետր է

Դ

Սրիկայ ֆի-Ակ.

Ամեն անգամ* որ ժողաԼրդապետր այցե լութեան կ՚երթար նաւապետին , կր տես*, նար որ անիկա ատեն ատեն տիւ ուր կեր^ պով ՚քր կր նայէր դիմացր կաիւուած քօ*, ղարկեալ պատկերի մ*ր վրայ • Հւ երրեՁե այնչափ 1Հ զգացուէր որ ա չքեր էն արցունք կր թափէր | \Լոք ի բերան ժսղովբդապեար չհամարձակեցաւ Հարցրնել նաւապետին ի*ո*, ր ունկ Հաոաչանացր պատ՜ճաոր , ր այց վեր^, 9ր մտածելով իրեն Հետ ունեցած բարեկա*, մութիւնր 1ւ իր պաշտօնր, որոնք զինքր կ*ստիպէին է գէթ փորձ մ*ր լնելու իւեղճին նեղութիւնն երր մեղմացնելու Համար 9 որուն պատճաոր թերևս մեծ բան մ*ր Հանդիպած կ*երենար է մ*աածութեամ*րճ օր մ*ր երբ

մինակ էր նաւապետին Հետ* Հւ դիրքն ալ յարմար ք րսաւ իրենէ « ^Հարեկամ* ինչ Է պատ՜ճաոր որ դու ստէպ կր նայիս այն

□ւցւէւշտճ Ե>՚