Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/56

Այս էջը սրբագրված չէ


- 3 հ -

աեսնէր որդին իր քսվր որ կըխսպար կը յղկէր քերչպւ ժսյս աաԲ անցնելու իր Հ՚ՀքքՀ * Iքաւրիսփոս^ ալ կարծես թէ կ՚ախորժէր ալս՛ անվնաս դբաղանթը - մէյ *Րալ յանկարծակի օր մր դժբադգաբ աՀր հարցուց ինքն իր անձին՝ թէճ ասպեաէն , մարդիդաւՀիէն ե֊ փայտի քանդակագիրդ ծութենէն ի դա,ո աշխարՀիս մՀԷ ուրիչ^ բսձ* մր չՀար արգելք* Այս անմիտ Հարց^ մանր պոր ինքն իրեն Հարցոլց խռովեալ, անհանդարտ 1ւ սանձը կոտրելու, մօյո երխ, տասարդութիլնը , շուտով պատասխանն լսո֊աւ * նոյն ինքն երիտասարդութիւնը իր թո*, մբերր պաաոաելովը պատասխփսն տը^ ւաւ *

կաե փափուկեբանաստեզծտկանբնու^ թիւննԱր ւ որոնց սսւաւոտը թեթե֊ մաաա^ խլով մը ծածկուած կ՚ըլլայ • վ&գ Հակա^, ոակն կան ուրիշ բնութիւններ ալ աւելի վտավտոլն և. աւելի ապգու > որոնց արշա^ լոլոը ցորեկուան րոլոր ճաաագսցթներովը ՀրգեՀած կրծադէ. Առ&ններսւն վբպլ , նոր ւսրթնքք ա ծ դգալարանրներուն ճս եր1լա^ կայոլթեաւն պատճառած խռովութիւնը ալ ռաոնց սպքսգակի երերան կ՚ելլէ Լ. մտաւո^ րակտն տխրութեան կը փոխովա . իսկ վեր^ ^իններուն վրայ ♦ բռնաբար խո.ովալոքգ պլչայլոլթիաննեբու կր փոխաբկի * \քաւլփ֊ »ոիոս ալս երկու բնութիւններէն ալւ/խսն^ գամալն ա/սան ունէր . մերթ ընդ մերթ ՚տխուր կը տեսնուէր » խ՚քիրմէն դուրս ե^

□ւցւէւշտճ ԵV