Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/561

Այս էջը սրբագրված չէ


- 27 - .

էր , *Լյիւեօրք քաղաքր երթալու. Նաւ.ու. ւՐր ւ/էջ յ եւ թէ գեո. ուրիշ ճամբորդի Համար ալ տեղ ունէր է

Բայց գիաես ինչ ք ըսաւ ինծի է բաՆր յա^ ջողցՆելու Համար շուա մը ՆաւասլեաիՆ եր*, թսնք 9 որ շաա Հեււու չէ ասկից ք ե. քիչ մրն ալ առաջ երթալով կր աեսՆաՆք իր Նաւը ք որ աՆմի^ապէս ծովեզերաց մօք է է» էյս ալ ասոր կը սսլասէի ե քիչ մր ժամա^ Նակ դէպի ծովեզերք յառա^սնալէՆ եւոքը 9 ինծի ցուցուց երեքկայմեսն Նաւ մր բոլո^, բովին սե Ներկուած% (^էդինլի աՆուամբ է լ|Նկից ուզզակի ՆաւապեաիՆ տունր դացէնք ք որ ՆաւէՆ բաւակաՆապէս Հեոու էր ♦ վեր*, ^ապէս ՀասաՆք տուն մր որուՆ իմ քովի պա*, րոՆս շատ ծաՆօթ կերևար • մեկէՆ զիս ա*, ռան&ին էսուց մր տարաւ յ ե ըսաւ որ քիչ մը Համբերեմ միՆչե որ երթայ Նաւապետը կաՆչելու ։ ըսաւ և դուռր կղսլելով դուրս

ելաւ էսցէՆէ բաՆս մեծ վաէս մր ե կաս^

կած ձգեց սրտիս մէջ ( ջաՆացի գուոը բ ա*. Նա լու ք բայց * ի զուր % վասՆ դի ամուր ւիւս*, կեր էր) պատուՀաՆՆերՆ ալ երկաթէ վսն*, դակՆերով գոցած էիՆ, ուսկից դուրս եԱել աՆկարելի էր է Ա1» ատեն իմացայ որ մար*, դու մսավաճառի մր ձեռք րնկեր եմ9 կա*, տաղութեՆԷս ոտքերս գետէն կը զարՆէի, կր պոռայի ե կր կսնչվռտէի՝ ր այց ւիու՜ճ տեղր ւ էսցիՆ ապակեայ փեղկերը գամուած էին ե մութ բակի մր ւէրայ կր Նայէին 9 ուսկից մարդ չէր տեսնուեր % ապա թէ ոչ

Օւցւէւշտճ ԵV