Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/562

Այս էջը սրբագրված չէ


- 28 - .

Հարզուրուրգ կ* չլնէի զանոնք՝ մարգ մլլ կան*, չելու Համ՛ար տ ՀԼերՀասլԷս այսպիսի աագնա*, պաԼ երկու, ժամ՛ անցնելէն ետքր է աեսայ որ երկու. Հոգի իւուցս մտան ձեոքերնին մէյմէկ ատրճանակ 9 ե ստիպեցին զիս զգեստ*, ներ ս իրենց տալու., և նաւավարի զգեստ մլլ Հագնելու ք Գ"Ր աոաՀուց ինծի Համ՛ար պա*, արաստաօ– Էին է իւ/՛ րրած ողբերուս ե ա*, ոաՀւսրկութեանցս բնաւ մ՚աիկ չրրին ե գի֊ մւսցս քիչ մ՛ր բան բերին որ ուտեմ՛» գիշեր ատեն զիս նաւ մր տանելով ի*ցի մ՛ր մէՀ ուրիշ մւսրգկանց Հետ փակեցին որոնց տիւուր գէմքերնէն կ՚ եբեար որ ինծի պէս գժրաղգ վիճակի մր մէշ էին է Արտածեցի որ զէմ ղնելր պարապ բան է ե միայն իմ՛ վիճակս ծանրացնելու պատճաո. պիտի ՐԱայի ք ուստի բոլորովին լռեցիէ քս ստիւ. կր Հսկէին մեր լիրայ՝ ինչուան որ նաւր ծովուն ի*որր աո.աՀ գնաց % և անկից ետե ստիպեցին ղմեզ նա*, ւաստւոյ պաշտօն կատարելու որ շատ ան*, սովոր էր ոմ՛անց Համար, որոնք ինծի պէս՝ ՚ ի ման կու թենէ ծուլութեան վարժած էին 9 ե ուսումր իրենց շատ զժուսւրին կ՛եբեար է յԼսանկով Հօրեղրօրս անէծքր սկսաւ կատա*, Րո*~իլ վրաս է

Օւցւէւշտճ ԵV