Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/567

Այս էջը սրբագրված չէ


- 33 - .

է

գժբաղդ ւոէրը

ՀՀ^ա^ող նաւարկութենէ մը ետքր ք ՀՀորդըս^. մըդ Հասանք է ՛նաւապետը ի՛նծի քս/նի մը շւինկ տալէն ետքր ք արձակեց գիս է բոլորովին օտարական ըլլալովս քաղաքին մէջ ունեցած պզտի գումարս քիչ ատենէն լՅեցաւ, որով ե ուրիշ Հնարք չմնաց ինծի* րայց եթէ Հոլանտա գացող նաւու մր մէ^ մտնալու իրրե նաւաստի ե անով շիտակ Հայրենիքս դառնալու տ Վ^ր^ապԷս ութ օրէն ետքը Հասանք Ա*օ ղէրւոամ՛, ե այն օրը կի֊ րակի ըԱալով մէկէն գացի եկեղեցին և Աւ/^ աուծոյ շնորՀակալ եղայ ղիս փրկելուն Հա*, մար է Անտարակոյս Հիմա պիտի կարծէք թէ իմ՝ դժբախտութիւնս զիս բոլորովին փոխած րյչայ * ե թէ ես ալ երկիւղած մարդ մը ԸԱաւՐ» իրաւ ծանրութիւն մը ստացած էի և աւելի զգաստացած, բայց մտածութիւնս դեո. նոյն էր է քի" ուղղած կը կարծէի է

բայց թէ որ քարոզչին ըսածներուն մտիկ րր ած ըԱայի է պէաք էր որ աւելի խստիւ, քննած րԱԱ՚յի գիս ք ե ապաՀովապէս աւելի Հիմնովին զիս կը ՛ճան շնայի ։ ւԼաս)ւ զի քա Րոզիչը "՚-բէշ. րաներէ զատ այս ալ ըսաւ թէ « Աստուած չքններ միայն ինչ որ մարգս՛ կը գործէ ք այլ թէ որով եղսն ա կաւ կր գոր*, ծէք աւելի ներքինը կը քէնէ քան թէ ար^.

Ց

Օւցւէւշտճ ԵV