Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/569

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 35 -

ինքզթնքս անօթի կենալու, կր վարժեցնէի , շաբաթ °րր ամենԼլին բան մ՛ր չկերայ ե այնպիսի կէտի մր Հասայ որ Նեղութիւն կր ՂԳայՒէ ե ինքիրենո կ՚րսէի♦ ԱՀ"/ հօրեղ րօրս անէՏ՜քր ւ որովՀետև շաա անգամ՛ ան*, կարդացեր եմ*՚, Հիմսւ ալ պէաք է անոնց պաաիժր քաշեմ*♦ գիշերներր նաւարանի մ՛ր մէՀ ոդն ափ այտի մ՛ր լիրայ կր քնանայի է ||ւ», ղեցի նորէն երթալ պատարագ ւՐր տեսնալ ե քարող մ՛ր լսել9 թերևս Հոն կր քւսՀալե*, րուիմ* րսելով է ինչպէս որ եղաւ ալ ։ գացի եկեղեցին ք քարոզին րնաբսնր այն էր որ |Լսա/ււա^– կր ինամէ ամեն իր արարատներ ր ե իրրև Հայր մ՛ր կր սիրէ զմ՚արդիկւ կար*, ծես թէ այս քարոզր ինծի Համ՛ար մի այն շինուած էր ք ե ես խնամքով պաՀեցի մինչե Հիմա այն թզթի կաոՐՐ որո*ն վրայ գրեցի քարոզին մէկ մ*ասր որուն բովսնգակու*, թիլեր այս էր է

« \^ատթէոս ՀԼւետարանին վեցերորդ գրլ֊ խուն 26 երորդ Համ՛արին մէՀւ ՛Հմայեցէք օղուն մէՀի թռչունն եր ր անկէց կրնաք Հեղի աղէկ օրինակ մ*ր առնուլ * թռչնիկի մ՛ր կեսն*, քէն աւելի ինչ նուաղ յարգի բան կրնայ րյլալ ինչպէս նաեւ. Հրև՜ձղուկի մ՛ր կամ՛ ա*, ղաւնւոյ մ՛ր, ով կր ինամէ զանոնք 9 թէպէա գեզեցիկ արարածներ են ասոնք որոնք կր թււչին օդուն մէՀք ե գեղեցիկ կերպով կ՛եր*, դեն իրենց քաղցր երգր ք փետուբր գեղեցիկ ե շնորՀալի կենդանութիւն մ՛ր ունին, րնա*, կութիւննին ծաււերոլ ծայրն է է րնթացքնին

0ւցւէւ29ճ Ե>՚ ՇօօջԽ