Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/570

Այս էջը սրբագրված չէ


- 36 - .

օդու մե^էն է որոնք աւելի երկնային կր– Համարուին քան երկրաւոր * ֆեսէք իրենք ոչ կր սերմանեն ե ոչ ալ կր Հնձեն է ոչ կր ժողովեն է ե. ոչ կր մշակեն է 1ւ իրենց չսնկած բան երր կր տեսնան որ կր բուսնի չ և ան*, կէ իրենց Հարկաւոր եղածր կ*առնուն ք ա*, ռանց նայելու թէ ուսկից կու ղայ իրենց է ^նաւ իրենց ասլրուսաին վրայ չեն Հոզս/ր ք ե աոանց մտածութ՜եան կր գտնան իրենց կերակուրրէ ՛Հմայեցէք աշիւարՀիս ցած կեն*^ ղսնիներան վրայ ալ է մր^ուններր, ի։լուրդ*, ներր ե բոլոր Հողին տակի բնակիչքր է թնչ*^ պէս կ9 ամբարեն ե Աստուած զանոնք ալ կր սնուցանէ Հաւասարս»պէս • բայց ասոնցմէ աւելի երէլնից թռչնոց վրայ Աստուած ի՛ր*, նամք անի ։

« ի բենց կենաց ր Էութիւնր, իրենց երգր ե ցնծութիւնն է որով Աստուծոյ մեծվայել*, չութիւնր կր քարոզեն , իրենց գեղգեղանքր գովութեան է ե առ. Աստուած շնորՀակալու*, թեան երդեր են է լԼ/"^– "վ կր սնուցանէ այս՛ զուարթուն ե ան Հոգ արարածր , եթէ ոչ ձեր երկնաւոր Հայրր է ՀՀայց միթէ ագռաւ*^ ներոն ալ Հայրն է ճն՛ճղուկներուն ալ Հայրն է* ք|Հ> ամԼ անոնց արարիչն է9 ե անոնց վրայ ալ Հոգ անի • ուրեմե որչափ ես առա*, ւել ձեր վրայ ինամք անի որ ձեր Հայրն է* Գ"Բովագութ Հայր է ք ե կր սիրէ զա*^ մենքր որոնք կր լսեն Հաւատքով իրեն սոր վեցուցած վարդապետութեանցրէ Հայրն Է ՏՀիսուսի քրիստոսի տեառն մերոյդ ե ինքն

Օւցւէւշտճ ԵV