Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/571

Այս էջը սրբագրված չէ


- 37 - .

կ որ քրիստոսի Հեռքով աուաւ. Հեզի ամեն հոգեոր բարիքներ ր է զորոնք մեր էԼրսւյ իՀե*, ցո՚–9 հոգին սուրբ է հայեցէք երկնից թռչուն*, ներր9 որոնք կ՛ երգեն եւ կր զբօսնունք ևւ ահա այն է րովանդակ իրենց էութիւնը, րայց դուք միթէ անոնցմէ աւելի չ(~ք մի է Որգիք \^ստուծոյ ժառանգոբգք երկնից, որ բոլորովին երկնից համ՛ար Էք ե պսնզուխտ <ու անցաւոր էք՛ այս ժամ՛անակաւոր երկրիս վրայ ) սեղանակից Աստուծոյ ե քաղաքակիցք սրրոց 9 ամենքս ալ որ այս աշիւարհիս վրայ մեր հաւատքովը քֆիսուսի Հրիսաոսի հեա միացած ենք պիաի տեսնանք զ^սաուած դէմ՛ յանդիմ՛ան իր ամեն ւիառաւորու*, թեամբը ք միթէ անոնցմէ աւելի չենք մի ար*, ժեր » է

|Լւ# միջոցին 0 ղոստինոսը ընգմիՀեց նա*, ւա պետին խօսքր, րսելով• Աւրեմն ինչպէս կ՛ՐԱայ որ ՜ճպուռը կր յանդիմ՛անեն ձմեռու*, ան համ՛ար բան չպատրաստելուն վրայ ե •այս բանս շատ կր պատահի թռչնոց մէՀ • չեւՐ րնդունիր այս վճիռը ։

քֆ%ողովրդապետր պատասիւանեց իրեն • 1| ենդանիք իրենց բնական ազդեցութեամ՚րը կր գործեն զոր Աստուած իրենց րնութեա*, նր մէՀ դրած է որով մար դի կ պէտք չէ ոչ գովեն ե ոչ ալ պարսաւեն զանոնք *. ^այ^ այլ ե այլ օրինակալ անոնք մեղի կր ցու*, ցրնեն թէ ինչ է մ՛արգս, ե այո 1յկաամ՚ամր կրնանք օգտակար բարոյական մ՛ր հետեցնել քսնոնցմէ իւրաքանչիւրը պատկերելով ամեն

Օւցւէւշտճ ԵV