Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/574

Այս էջը սրբագրված չէ


- 40 - .

Հօրեղբայրս դրած էր ♦ ե չէի դիաեր թէ ինչ ընեմ*է տօ ՝աձ դառնամ*( թէ առաՀ տանիմ Համ ՜ճամրոր գութի էն ս է Ահ դուք մտածեցէք թէ ինչ կրնայի զգալ երբ կարդացի այս նամակր է Սյօ իմ Հօր եղբօրս անէծքն է կ* ր֊ սէի) ինքիրենս աթոռի մ*ր էԼրայ իյնալով ինքզինքս կորսնցուցած > ե շաա արցունք թափելով մխիթարուեցայ քիչ մր է Լա^ րո*, լոր գիչհրր ե երբոր աուաւօա եղաւ ինքի*, րենս ինծի Հանղարաեցուցիչ Հարցմունքներ կ՛լնէի | որոնք առանց սլաաասխանի մնա*, ցին է || նչ լնեմ՛ վերջապէս , որ կոզմլ> եր*, թամէ |ւ1ւչ սր ուզեմ լնել ե ինչ բանի որ ձեոք զարնեմ Հօր եղբօրս անէծքը ամեն ա*, աեն գիմացս պիաի ելյէէ

« ինծի առաՀուց րսած էր, զիս չէր

խաբած ք րայց Հիմա մեռաւ 9 ե եա չառաւ իր անէծքր • եթէ զինքր Հիմ՚ա կենղանի գանայի կ՚իյնայի կր չոքէի իր առՀևր ին*, չուան որ վերցնէր իր անէծքր վրայէս օրՀ*, նութեսն փոխելով զայն• բայց աւաղ որ շաա ուշ էր է իր անէծքր իմ վրաս ամեն մամ՚անակ պիաի ազդէ է \ԼյսպԷս խօսելով է գացի փնտռելու այն նաւր որ զիս բերած Էր , ե ղեռ երկաթ նետած կ՛սպասէր Հոն՝ ուր նորէն ծառայութեան մ՛ան ալով նաւաս*, տի եղայ տ Ա/" անզամ* աւելի նուաղ աշխա*, տելի գործոյ վրայ գրուեցայ • ե նաւապետն ալ վրաս մասնաւոր խնամք ունենալով ք ին*, ■ծի նաւավարութեան արոլեստր սորուեցուց % առաՀին Համբոր գութի ւնր Լոնտրայէն

Օւցւէւշտճ ԵV