Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/576

Այս էջը սրբագրված չէ


- 4*2 -

Ը

կ հճդաճտգիրբ

« \յրեսունր Հինգ տարուան եղած ատենս կարգուեցայ | իվրրուլ քաղաք ր ք ե այն վայր*, կեանքն ետքր , բարեբաղգութիւնս գնաց վրայէս է Հարսնիքէս առաՀ ժողովրդապետին տունր երթալով իւոստովսնութ եանս վկայա գիրր առնելու Համար 9 պատին վրայ Հայլիի էՐր տակ կաիւուած մեռած Հօր եղբօրս կեն^ գան ա գիրր տեսայ յ ե այնպէս սաստիկ դո^, դալ սկսայ որ Հարկ եղաւ ստոլի մր կռթնիմ*է ձ*ողովրդապետր տեսնելով զիս այլայլած Հարցուց թէ տկարութիւն մր ունթմ• Աէ՛ րսի իրեն, ե աչքերս աւելի ես մտադրու*, թեամ՛բ սկսայ պատկերին վրայ ձդելէ կ ար*, ծես թէ դեռ կենդանի էր ե "՚Հքերր վրաս սեեռած բարձրաձայն կր գոչէր » « Ա^ նէծքս քու ետեէդ պիտի երթայ • (|՚չ ոչ ք պատասիւանեցի վերջապէս բարձրաձայն ալ չի կարենալով բոնել զիս ներքին յուզմուն^ քէս է ^ողովրգապետր յանկարծակիի գալով իմ՛ այս ձ այն Էս, Հարցուց ինծի պատճաուր, ես ալ իրեն րսի թէ այն ունեցած պատկերր իմ՛ Հօրեղբօրս կենգանագիրն է որ իմ* վրաս յանկարծակի մեծ ւսզգեցութիւն մր րրաւ է

« ^ողովբգապետր պատէն վար առնելով պատկերր ցրցուց ինծի անոր վարի ծայրր գրուած անուն ր է որ սնիկայ Հօրեղբօրս