Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/578

Այս էջը սրբագրված չէ


- 44 -

ԱՆՆիկ մէկէ՛ն խնղրեց մօրմէ՛ն դրամ մր *սզքատին տալու Համար• էսկ կինս դարձաւ, ըսաւ. աղքատին է « Անչււօա անօթի պիտի րլչաս՝ թէ որ կ՚ուղես 9 Ք^զի ուտելու, բան մր տամ\ խեղճ մարդր շնորՀակալութեամբ լնդունեցաւ ք և. Հազիւ, թէ կերակուրր լմեցու*, ցած՝ էր$ մէյմն ալ ես ներս մտայ որ ր ա*, րեկամներէս մէկուն այցելութենէ կր դաո.*, նայի• ողՀունեցի այն ադքատր ե աղաչեցի որ նստի ե ինծի պատմէ իր գլխէն ան*, ցածներր < \^մսդերտամի մէՀ ծնած եմ րսաւ ինծիք որով ես մէկէն ճանչցայ զինքր թէ այն գերեվաճառն էր% որ զիս կապկպեց ե դրաւ, այն նաւուն մէՀ որով նաւաբեկու*, թեան Հանդիպեցայ * իրեն բան մր չիմացուցի ե թողուցի որ պատմութիւն ր աո.աՀ տանի է (^ատմեց ինծի թէ ինչ տեսակ դմբախտու*, թիւններով ստիպուած էր |Հնդղիա ծաուայու*, թեան մտնալու ք ե թէ նաւական պատերազ*, մի մր մէՀ իր ձախ ոտքր կորսնցսւնելով* Հիմա այն ողորմն լի վիճակին մէՀ կր զրա*, նուէրէ \յրրոր իր պատմութիւնր րքրնցուց ք ես լուո. կեցած վրան կր նայէի, րայց սիրտս այլ ե այլ Հակաււակ զգացմունքներով յու*, ղեցսն իրեն զէմ է Վերջապէս Հարցուցի իրեն թէ զիս կր ճանչնայ մի, որո էն պա*, տասխսնեց թէ՝ ամենևին չէր ճանչնար տ Սյ^ւ ատեն ես ալ պատմեցի իմ գլխէս ան*, ցածներր զոր երբ լսեց, երեսին գոյնր նե*, տեց | ե վախէն կարծես թէ արձան զար*, ■ձալ է

0ւցւէւ26ճ Ե7 ՇօօջԽ