Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/58

Այս էջը սրբագրված չէ


- 36 -

կարեր ուիլ թէ արգեզլ» ինչաս սաի ճանի աղ^ գե ցութիւն կրցաւ, ընել այսպիսի աաեն մը երիաասարդի մր վիճակին վրպլ՝ աասնը± շորս աասնըՀինգ աարեկան դեռահասակ աղքըկան մր գաը/ւսաը » որ վախկոա 9 րգ*. գուշս» լոր , լուո. էր ե. շսւա գեղեցկութիւն ու. շնորհք մ*%ալ չունէր է \յրիաասարդին անանկ Հողը չեղաւ անոր գալուսար » որ իրրեւ թէ աղէիկը յ^ոնագոյէն ելած եկած չրչըոր իրենց քովը * Աոաւօււ>Հ1 անէն դուրս կ՚ելլէր > ե.. գիշերը կոխ ած աաեն ներս կը մանէր • իսկ շաա անգամ* ալ ամրողֆ^ շա^ րաթ մը գուրսր կ*անցընէր » կս1մ՝մերձաւոր քաղալրր » կս»մ մերձակայից դղեակներուն »քէկուն մէք ։ որ աաւաւօաոը |^ագգա^

ղինէն պս$աուՀանը սւեսնար \ ՐՈԷՈՐ Րո~ լոր բարքէ. մր կու. աար ու. կ՚անցնէր կ%եչւ^ թար է րակրոյ ժամւսՆակ՝ աէւանց երեսը ն այ հլո ւ ասգիէն ան գի էն ր անի մը ան ^ նշսւն իասրե՜ր կ՚ըսէր անոր ։ |յրբոր անի^, կայ ՚քիբսլէոսև երդերը կ՝երգէր , ղորոն։ր յօժարութհաւ/լւ աոիթ աոնելււվԼ ասսլեան ու ւ/էսրղիզոլՀին՝ ^իլրեէքսքէրկի վրս՚յ կր խօսէին , և– կր յիշէին՝ մէկր իր կաէլնարեկ ղործ ինե րր , միւսն իր կիաա ած անկարներ րը * || ՝աւ րիաիոս՝ որուն ա կանքԳւհ րր սւ^ նոնոմոմ լե ցուած էին , գաքլսէուկ մը կր փախչէր միշա սեւլչսնէն երգը սկսածին պէս * |» վերայ այսր ասմենայնի* իրիկուն մ ՚ որ օրիորգին վ*ովչչ նսաած էր , յան^ կարծ աչրը զարկաւ անոր մաղերուն գե^

□ւցւէւշտճ ԵV ՕօօջԽ