Էջ:Զբօսարան մանկանց.pdf/584

Այս էջը սրբագրված չէ


֊ 50 -

էլսնցնեմ^ և. թէ իմ վիճակս երթալուէ կր գէ շնար է պարտատէրներս կր զայրանային վրաս ե կ* ուզէին որ վճարեմ պարտքերո է |Հայց իրենց չտկէ շիաակ ր՚՚ի որ չեմ՛ կրնար վճարել իրենց է անով դիս գատաստսնի կանչելով նաւս է տունս , ե ինչ րան սր ու*, նէի ւստ/ենն ալ ծաէսեցին • րայց անոնք ալ բաւ ական չեղան իմ՝ սլարաքերս վճարելու• մարգ մր չի կրցս*յ գան ալ որ ինծ՛ի երաշ*, իւաւոր րլլայ՚ որով ե սսւիսլուեցայ բանա ւքսւնէսլ է

Հ&շուաո ութէէւնս ալ կաասւրեալ եղաւ • Հօ*, ր եղբօրս անէծքն Է , ՐսԻ ես ինծի, և

որ /ւ իցէ ղրաղմ՚ուՆքներաէ %էի կրնար Հե*, ռացնել զայն մտքէս յ

|Հնկողնիս ւէրայ րևկայ, գաոՆ ե մթ՛ին ցնորքերով սլաչարուած, ե ժամ՝ մր աոա^ մեռնիլ կր փափաքէ ի ւ \յթէ իմ ուղղութեանս վրայ ինչուան ան աաեն փոյթ ունեցած րլ*, լայի, ե յոյսս Հֆշ/տուծոյ ւէրայ ղրած, սն*, չուշա »«յս աեսակ գաոն թշուառութիէնք չէին քզա լարեր զիս % ե որ գէն էր ա մենևին չէէւ ուզեր Այէսւուծոյ ւաՎեր էսոնււ/րՀիչ, ե. միչսւ կր Հակառակէի յամւսո ութ եամր ամե*, նայն յորգորսնաց՝ ե. չէի "՚/*1 ՃՏՐՒ^մե

կ՚ուզէի սւղօթել ե զ տուած ինծի օգնրւ*, թեան կանչել% Րայ& իմ սիրտս էսոնարՀ չըԱ՚սլով կրնաք մտած ել թէ իմ աղօթքս ալ ինչպէս կրԱսւր, որով ե. իմ գլուիս ալ ՚Լա^ մեքայ որգւոցր գէպքլլ պատաՀեցաււ

I» նչ բան ( րսաւ ժողովրգասլետր *